Proposisjoner til Stortinget

Prop. 60 LS (2021–2022)

Endringer i genteknologiloven (offentlighet) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1381 mv.

Regjeringen foreslår å endre genteknologiloven når det gjelder offentlighet og gjennomføre åpenhetsforordningen (EU) 2019/1381 i norsk rett. I proposisjonen bes det om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 24. september 2021 om å ta åpenhetsforordningen inn i EØS-avtalen. Åpenhetsforordningen innebærer en rekke forbedringer av europeisk myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSAs) arbeidsmåter og organisering. EFSAs forvaltningsansvar omfatter spørsmål som har betydning for tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden, dyrs helse og velferd, plantehelse og/eller miljøet. Åpenhetsforordningen gir allmennheten større rett til innsyn i data som industrien har sendt inn i forbindelse med risikovurderinger av et produkt i matkjeden. Forordningen stiller strengere krav til objektivitet og uavhengighet til studiene som EFSA vurderer, styrker EFSAs mulighet til å opprettholde et høyt nivå på sin vitenskapelige ekspertise og forbedrer risikokommunikasjonen til forbrukerne.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget