Høring — forslag til endringer i bokføringsforskriften

Høringsfrist: 20. oktober 2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om endring i forskrift om bokføring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20. oktober 2006
  • Høringssvar blir fortløpende lagt ut i pdf-format
Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om endring i forskrift om bokføring

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/586FM PCB

7.9.2006

Høring – forslag til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften). Forslagene gjelder dels utvidelse av unntaket fra kravet om at selger skal utstede salgsdokumentasjon (vedlagt brev fra Skattedirektoratet til departementet 8. februar 2006), dels at bokføringsforskriftens krav til innhold i salgsdokumentet samt krav til kunde- og leverandørspesifikasjon skal omfatte formidling av varer.

I brev til Finansdepartementet 8. februar 2006 foreslår Skattedirektoratet en utvidelse av unntak fra hovedregelen om at selger skal utstede salgsdokumentasjon i forskriften § 5-2-1 første ledd første punktum. Bakgrunnen for forslaget er direktoratets erfaringer med søknader om dispensasjon fra reglene om utstedelse av salgsdokumentasjon.

Skattedirektoratet foreslår i brev 31. august 2006 til departementet en justering i bokføringsforskriften § 3-1 tredje ledd om krav til spesifikasjon og § 5-1-6 om dokumentasjon av salg ved formidling av tjenester. Det foreslås at disse bestemmelsene endres til også å omfatte formidling av varer. Skattedirektoratet begrunner forslaget med at de hensyn som begrunner unntak fra kravene til salgsdokumentets innhold og kunde- og leverandørspesifikasjon ved formidling av tjenester, også tilsier et unntak fra kravene ved formidling av varer.

Vi ber om eventuelle merknader innen 20. oktober 2006. Høringsuttalelser bes sendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Vedlegg:

Brev fra Skattedirektoratet 31. august 2006
Brev fra Skattedirektoratet 8. februar 2006
Forslag til endringer i bokføringsforskriften
Liste over høringsinstanser

Gjenpart:

Skattedirektoratet

Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Øko-forum
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Selgerforbundet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen