Høring Forslag til endringer i fagskoleloven Kunnskapsgrunnlaget, poenggrensen, opptak, falske dokumenter og politiattest

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag, endring i krav til fagskoleutdanningens omfang, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest. I fagskoleforskriften foreslår vi tekniske endringer i tråd med lovforslaget, herunder flytte regler fra forskriften til loven. I tillegg foreslår vi en bestemmelse som definerer hva som skal regnes som falske dokumenter og vitnemål. Høringsfristen er 27. november 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2020

Vår ref.: 20/4032

Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag, endring i krav til fagskoleutdanningens omfang, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest.

I fagskoleforskriften foreslår vi tekniske endringer i tråd med lovforslaget, herunder flytte regler fra forskriften til loven. I tillegg foreslår vi en bestemmelse som definerer hva som skal regnes som falske dokumenter og vitnemål.

Alle som ønsker det, kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider: www.regjeringen.no/id2736956. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Vi ber om høringsuttalelser innen 27. november 2020.

 

 

 

Med hilsen


Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Mathilde Nordlie
                                                                             rådgiver

 

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Hordaland helsefagskole
 • Høyskolen Kristiania
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Menighetsbibelskolen
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Nord studentsamskipnad
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Abelia
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Akademikerne
 • Parat
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Forskerforbundet
 • Naturviterne
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norges Juristforbund
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Utdanningsforbundet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kompetanse Norge
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Utdanningsdirektoratet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Delta
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk presseforbund
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Dysleksi Norge
 • Sintef Teknologiledelse /STEP
 • Norges Døveforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • Oslo kommune – Utdanningsetaten
 • Econa
 • Norsk Bibliotekforening
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Unio
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges forskningsråd
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget
 • Innovasjon Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Datatilsynet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Folkehøgskolerådet
 • Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
 • Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Sjøoffisersforbund
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Nettverk for private høyskoler
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Forsvarets høgskole
 • Samskipnadsrådet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Norges tekniske vitenskapsakademi
 • Statens helsetilsyn
 • Norges Handikapforbund
 • Fiskebåtredernes Forbund
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning