Høring - Forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.07.2021

Vår ref.: 19/3847

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 28. april 2021 utarbeidet av Finanstilsynet; «Forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter».  

I høringsnotatet foreslås enkelte endringer i det forslaget om endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter, som var på høring fra 10. desember 2019 til 20. mars 2020. Justeringene gjelder særlig utlikning av utgiftene til tilsynet med administratorer av referanseverdier og til tilsynet med tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. I utkastet til forskriftsendringer gjengir Finanstilsynet tidligere forslag som har vært på høring, med justeringer satt i kursiv. 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 2. juli 2021. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.  

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Departementene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Eiendom Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finans Norge
Fish Pool ASA
Nasdaq Oslo ASA
Norexeco ASA
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norske Finansielle Referanser AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regnskap Norge
Sparebankforeningen
Virke Inkasso
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet
Experian Gjeldsregister
Norsk Gjeldsinformasjon
Gjeldsregisteret