Høring – forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i skattebetalingslovens regler om blant annet frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage på pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på ilagt tvangsmulkt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2022

Vår ref.: 22/226

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i skattebetalingslovens regler om blant annet frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage på pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på ilagt tvangsmulkt.

Forslaget innebærer at fristene for å klage utvides slik at disse samsvarer med tilsvarende frister etter skatteforvaltningsloven. I tillegg foreslås endringer som gjør skattebetalingslovens regler om oversendelse av vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, teknologinøytrale. Det foreslås også endringer som sikrer at reglene om hvem vedtaket sendes til, er like etter skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven. Endelig foreslås endringer i skattebetalingslovens regler om hvem som har betalingsansvar for ilagt tvangsmulkt. 

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 25. mars 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Henriette Strandskogen Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Oskar Emil Kornelius Dybvik
                                                                      rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- ogberedskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith,
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet