Prop. 114 LS (2021–2022)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2022 går fram av Prop. 114 LS (2021–2022) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget