Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold og forslag til forskrift om endring av forskrift 22. juni 2018 nr. 950 om anvendelse av lov om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2021

Vår ref.: 2019/990

Ved vedtakelsen av lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold ble det forutsatt at departementet skulle gi utfyllende bestemmelser om forbudet i § 4 i forskrift. Forslaget til forskrift klargjør hvilken informasjon om bunnforhold som rammes av forbudet og hvilken informasjon som er unntatt, samt fastsette regler for saksbehandling, søknader, håndheving og vilkår for utlevering av informasjon.

 

Frist for å sende inn høringssvar er 13.12.2021.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/id2870440/

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Kartverket
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for mineralforvaltning
Equinor
Forsvarets forskningsinstitutt
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Etterretningstjenesten
Forsvarsstaben
Forsvarsmateriell
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kystverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Havforskningsinstituttet
Norsk senter for datatforskning
Regelrådet
UiT Norges arktiske universitet
Nord universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Agder
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Norges Geologiske Undersøkelse
Norsk institutt for vannforskning
Norsk polarinstitutt
Sysselmesteren på Svalbard
Sjøfartsdirektoratet
Aquastructures AS
Blom Norway AS
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
IKT-Norge
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Landsorganisasjonen i Norge
Mowi Norway AS
Nofima
Norges fiskarlag
Norges sjømatråd
Næringslivets Sikkerhetsråd
Olex AS
Rambøll
Terratec AS
NTNU AMOS
SINTEF Ocean
Sjømat Norge
Akvaplan Niva
Generaladvokaten
Statens havarikommisjon
Norges Kystfiskarlag
Sjømatbedriftene
Norsk Industri
Kommunenes sentralforbund
Nettverk fjord- og kystkommuner
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statens vegvesen
Statnett
Geoforum
Rådgivende ingeniørers forening
Geomatikkbedriftene