Høring - "Hindre for digital verdiskapning" - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Departementet ber om synspunkter på Digitutvalgets rapport "Hindre for digital verdiskaping" innen 22. april.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2013

Vår ref.: 13/142

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nedsatte i juni 2011 et offentlig utvalg – det så kalte Digitutvalget – som har hatt i oppdrag blant annet å identifisere utfordringer og eventuelle barrierer mot digital tjenesteutvikling. Utvalget skulle også vurdere betydningen av hindringene, og hvordan eventuelle utfordringer kan løses. Med dette utgangspunktet har utvalget kommet med konkrete innspill i NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping fremlagt 7. januar i år.

Rapporten fremmer en rekke forslag til politikk for næringsutvikling på områder der ny teknologi og digitalisering spiller en fremtredende rolle. Rapporten inneholder også vurderinger av insentiver og tiltak som kan bidra til å realisere mulighetene for:

  • næringsutvikling,
  • verdiskaping
  • miljø- og samfunnsgevinster

innen 2020.

Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet ber med dette om synspunkter på rapporten. Departementet er særlig interessert i å motta høringsinstansenes syn på utvalgets forslag som berører videreutvikling og forvaltning av digitale infrastrukturer, spørsmål som omhandler immaterialretten, og tjenesteutvikling basert på digitalt innhold.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 22. april 2013. Merknader bes sendt elektronisk til postmottak@fad.dep.no. Vi ser fram til merknader også fra instanser som ikke er nevnt spesielt på høringslisten.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Thomas Nortvedt, e-post tno@fad.dep.no.

 

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør

Thomas Nortvedt
seniorrådgiver

Departementene
Fylkesmennene 
 
Abelia 
Annonsørforeningen – ANFO
Barneombudet
Bokhandlerforeningen
Brønnøysundregistrene 
Boligmappa.no
Civita
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforeningen
Direktorater for samfunnssikkerthet og beredskap
Direktoratet for forvaltning og IKT
DSS
Elektronikkbransjen
Elektronisk forpost Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
IKT- Norge 
Ifpi Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
Kopinor
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO stat
Mattilsynet
Medietilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Microsoft Norge
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Markedsforbundet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk kulturråd
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
NorSIS
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norwaco
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Opera Software
Patentstyret
Personvernnemnda
Post- og teletilsynet
Riksarkivet
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Samordnet opptak
Seniornett
SIFO
Sintef
Helsedirektoratet
Standard Norge 
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Teknologirådet
Toll og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Tronsmo
Tono
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås
Universitetet i Tromsø 
Utdanningsdirektoratet