Forsiden

Høring - Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Det tas sikte på at meldingen skal fremlegges for Stortinget våren 2022. Som grunnlag for dette arbeidet ønsker vi å kartlegge utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2021

Vår ref.: 21/1263

Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Det tas sikte på at meldingen skal fremlegges for Stortinget våren 2022. Som grunnlag for dette arbeidet ønsker vi å kartlegge utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet.

Bakgrunn

Ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018 ble det oppnevnt et offentlig utvalg for å utrede konsekvensene for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø av globalisering og økt konkurranse innen luftfart. Utvalget ble også bedt om å vurdere hvordan konkurransen kan økes, særlig i markeder der globalisering og deregulering ikke har slått ut i sterkere konkurranse og lavere priser. Utvalgets utredning, NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring, ble overlevert 3. desember 2019. Utredningen ble sendt på offentlig høring og departementet mottok 32 høringssvar innen den endelige høringsfristen 15. august 2020.

Flere av høringssvarene viste til at koronapandemien har medført betydelige endringer for luftfarten, sammenlignet med hvordan dette er beskrevet i NOU 2019:22. Luftfarten står fortsatt i en krevende situasjon. Det er usikkert hvordan luftfarten vil utvikle seg utover i 2021 og i årene fremover. Avinors prognoser for passasjertrafikken fremover viser at etterspørselen vil ta seg opp når en tilstrekkelig andel av befolkningen er vaksinert og smitteverntiltak og reiserestriksjoner lettes på.

Innspill til luftfartsstrategi

Samferdselsdepartementet ønsker innspill særlig knyttet til utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet, herunder om utfordringer, muligheter og internasjonale utviklingstrekk med betydning for norsk luftfart. Dette kan være innspill knyttet til vurderinger, anbefalinger og forhold som er beskrevet i NOU 2019:22, eller andre forhold som nå er aktualisert spesielt som følge av krisen i luftfarten.

Vi vil i denne sammenheng vise til at departementet har bestilt en ekstern utredning av rettsforhold som er viktig for kostnader knyttet til bruk av flygende personell mv. Utredningen vil etter planen bli ferdigstilt i september 2021, og departementet vil deretter vurdere videre oppfølging, herunder eventuell høring av (deler av) utredningen eller konkrete forslag.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar" på denne siden). Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Fristen for skriftlige innspill som grunnlag for luftfartsstrategien er 15. september 2021.

Departementet planlegger å avholde høringsmøte 24. september, og høringsinstanser som ønsker å presentere innspill i høringsmøtet kan anmode om dette.

Med hilsen

Monica Elisabeth Auberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Jon Saglie
seniorrådgiver

Se høringsbrevet

Airlift AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynet

ATM Norge

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Barne- og familiedepartementet

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Bristow Norway AS

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

DAT A/S

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne - organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling

Luftfartstilsynet

Naturvernforbundet

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Nordland fylkeskommune

Norges Luftsportforbund

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norwegian Air Shuttle ASA

Notodden Lufthavn AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Scandinavian Airlines Norge AS

Sunnhordland Lufthavn AS

TORP Sandefjord Lufthavn AS

Widerøe's Flyveselskap AS - Bodø