Høring om rapporter om kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapportene om Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren, der faktagrunnlag om de statlige institusjonene i UH-sektoren relateres til bygningsmassen. Kunnskapsdepartementet ønsker tilbakemelding på om rapportene inneholder feil i faktaframstillingen og skriftlig omtale av egen institusjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2018

Vår ref.: 18/309

Høring Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet (KD) sender på høring rapportene "Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren". Kartleggingen skal inngå som ett av flere elementer i kunnskapsgrunnlaget for plan for utvikling, forvaltning av og investering i eksisterende og fremtidige universitets- og høyskolebygg som regjeringen skal legge fram for Stortinget i forbindelse med revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning høsten 2018.

KD ga 21.2.17 Statsbygg oppdrag om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om bygningsmassen ved statlige universiteter og høyskoler. Oppdraget tar utgangspunkt i fysisk dimensjon og ser denne i sammenheng med andre dimensjoner.
Rapportleveransen er delt i fire delrapporter og omhandler:

  • Rapport A: Generell informasjon, persondimensjon (studenter og ansatte), og hoveddata for fysisk dimensjon (antall kvm, tilstand, vernestatus m.m.) 
  • Rapport B: Mål og strategier, kunnskapsproduksjon, campusutvikling, byggeaktivitet, funksjonell dimensjon og miljødimensjon
  • Rapport C: Økonomisk dimensjon (samlede inntekter og forvaltningskostnader m.m.)
  • Rapport D: Tilleggsrapport (noen nøkkeltall, innspill fra institusjonene og anbefalinger)

Per januar 2018 er rapportene A til C levert. Tilleggsrapport D er forventet 28. februar og vil også bli gjort tilgjengelig på regjeringen.no.

Oppdraget er i hovedsak basert på sammenstilling av eksisterende informasjon og data på institusjonsnivå, både fra DBH og andre kilder, inkludert Statsbyggs egne databaser og data/informasjon oppgitt fra institusjonene. Statsbygg har våren 2017 gjennomført intervjuer med de statlige institusjonene som har bidratt til å belyse tematikk og problemstillinger.

Det er ikke laget et ordinært vedlegg med all data-informasjonen som er benyttet for å lage oversiktene i rapportene A, B og C. Informasjonen ligger i websider knyttet opp mot verktøyet PowerBI. Lenkene til de omtalte websider og veiledning for bruk av disse er vedlagt dette høringsbrevet.

KD ønsker tilbakemelding på om rapportene inneholder feil i faktaframstillingen og skriftlig omtale av egen institusjon. Frist for høringsuttalelse er 5.mars 2018.

Rapportene er tilgjengelige på regjeringen.no:www.regjeringen.no/id2587197

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2587197
Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.


Med hilsen

Magnus Worren (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Eline Hagland
                                                                                         seniorrådgiver

 

Vedlegg:
UH-plan - Vedlegg til rapport ABC - Veiledning til PowerBI Dashbord
Mottakerliste

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Universiteter
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Statlige vitenskapelige høyskoler (SVH)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole

Statlige høyskoler (SH)
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Samisk høgskole

Kunsthøyskoler (KH)
Kunsthøgskolen i Oslo