Høring - Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen

På grunn av strenge innreiserestriksjoner som følge av covid 19-pandemien, har grøntnæringen utfordringer med å få tak i arbeidskraft. For å bidra til at grøntnæringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong, og for å kompensere for kostnadsøkninger knyttet til arbeidskraft med behov for opplæring, sender Landbruks- og matdepartementet med dette forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring. Det vil bli foreslått en øvre ramme på 40 millioner kroner. Det lagt til grunn at dette vil være dekkende for behovet. Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til forslaget om bevilgning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2021

Vår ref.: 21/672
  1. Bakgrunn

Innreiserestriksjonene som følge av covid 19-pandemien har medført utfordringer for grøntnæringen med å få tak i kvalifisert arbeidskraft for å opprettholde matproduksjonen.

Det er innført en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen, men det fortsatt mangel på arbeidskraft.

Som følge av dette foreslår Landbruks- og matdepartementet å etablere en ordning for refusjon av noen av merkostnadene som grøntnæringen har knyttet til opplæring av nye arbeidstakere. 

  1. Innholdet i ny midlertidig tilskuddsordning

Formålet med ordningen fremgår av forskriftsforslaget § 1. Tilskuddsordningen skal bidra til at foretak i grøntnæringen kan få økonomisk kompensasjon for opplæring av arbeidskraft i sesongen 2021.

Det fremgår av forskriftsforslaget § 2 at tilskudd kan gis til foretak som produserer grønnsaker, frukt, bær og poteter og er registrert i Enhetsregisteret. I dette inngår pakkerier som er heleid av produsentene. Det er videre et vilkår at foretaket skal ansette midlertidige arbeidstakere i sesongen 2021. Dette innebærer at ordningen ikke omfatter arbeidskraft som er utleid til foretaket gjennom bemanningsbyråer og lignende.

Det er foreslått som en forutsetning for tilskuddet at arbeidstakeren ikke har vært ansatt hos foretaket tidligere, og videre at vedkommende har behov for opplæring i den aktuelle produksjonen, jf. § 2, 1. ledd, bokstav a. Arbeidstakeren må ha lovlig opphold i Norge, og kan heller ikke ha kommet til landet gjennom innreiseordningen for grønt[1], jf. bokstav b. Etter bokstav c. er det et vilkår for at timelønn er i henhold til allmenngjort tariffavtale for jordbruks- og grøntnæringene. For at det skal kunne innvilges tilskudd, må arbeidstakeren videre ha fått en avtale som er av en viss varighet, jf. bokstav d. Det er foreslått at ansettelsesforholdet hos foretaket må tilsvare minimum tre ukers fulltidsstilling. Dette innebærer for eksempel at en arbeidstaker som er ansatt i 50 % stilling, må ha et arbeidsforhold som har vart i minimum seks uker for at arbeidsgiver skal kunne motta tilskudd. Vilkårene i § 2 er kumulative. 

Etter forskriften § 3 er tilskuddssatsen foreslått å være på 6 500 kroner per arbeidstaker.  Denne satsen tar utgangspunkt i et anslag for tarifflønn på om lag 130 kr per time, 40 timers arbeidsuke, og tillegg for arbeidsgivers sosiale utgifter. Arbeidsgiver kan ikke søke om tilskudd for samme arbeidstaker mer enn en gang, selv om arbeidstakeren skifter arbeidsoppgaver. Det er imidlertid ikke noe i veien for at ulike foretak søker om tilskudd for samme arbeidstaker dersom oppgavene som skal utføres er ulike og krever ulik opplæring.

I § 4 er det foreslått regler om søknad. Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det vil fremgå av søknadskjemaet hvilke opplysninger og ev. dokumentasjon direktoratet trenger for å kunne behandle søknaden. Det foreslås at søknad om tilskudd skal sendes til direktoratet innen 15. november 2021. Søknad kan først sendes etter at den påkrevde arbeidsperioden for å kvalifisere til tilskudd er gjennomført. Etter § 2 kan tilskudd gis når det ansettes midlertidige arbeidstakere i sesongen 2021. Muligheten til å søke og få innvilget tilskudd avgrenses dermed ikke til ansettelser som er foretatt etter ikrafttredelse av denne forskriften.

Dersom det avdekkes alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven, kan søknaden etter forslaget § 5 avvises. Videre kan søknaden avvises dersom foretaket har oppgitt uriktige eller villedende opplysninger i en tidligere søknad om opplæringstilskudd.

I forskriftens §§ 6 til 8 er det foreslått regler om henholdsvis opplysningsplikt og kontroll, tilbakebetaling, administrasjon og klage. Etter § 6 plikter søker å gi Landbruksdirektoratet de opplysninger  som er nødvendige for å kunne forvalte ordningen. Videre kan direktoratet i forbindelse med kontroll be søker om å utlevere opplysninger som vedkommer tilskuddet. I bestemmelsens tredje ledd er det foreslått at direktoratet kan innhente opplysninger om hvorvidt personen det søkes om opplæringstilskudd for har fått unntak fra innreiseforbudet, jf. forskrift om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.

Regler om tilbakebetaling fremgår av forslagets § 7. Vedtaksmyndighet foreslås i§ 8 lagt til Landbruksdirektoratet. Eventuelle klager på direktoratets vedtak skal behandles i tråd med forvaltningslovens klageregler. Det innebærer at Landbruks- og matdepartementet er klageinstans.

Det foreslås at forskriften trer i kraft samtidig med at reglene fastsettes. Forskriften gjelder i 2021, men begrenset til perioden med strenge innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft som normalt jobber i grøntnæringen.

  1. Prosess

Etter endt høringsprosess vil Landbruksdirektoratet ferdigstille elektronisk søknadsskjema. Det legges til grunn at søknader kan sendes inn når systemet er klart, etter planen fra månedsskiftet mai-juni 2021.

  1. Høringsfrist

Høringsfristen settes til 11. mai 2021, jf. utredningsinstruksen punkt 1-4. Den begrensede høringsfristen skyldes behovet for rask gjennomføring av avhjelpende tiltak som følge av covid-19-restriksjoner.

 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2847902/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen.

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kjersti Sorteberglien
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

[1] Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Gartnerhallen SA

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontraktdyrkernes Landslag

Landbruksdirektoratet

NHO Mat og Drikke

Nordgrønt

Norges Bondelag

Norges Bærdyrkerlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Gartnerforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Produsentforeningen 1909