Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene

Konkurransevridninger mellom kommuner og privateHøringsfrist: 16.04.2003 Resultat: Forskrift 12. desember 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Vår ref

Dato

2002/159- SØ ev

16.01.2003

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Kommunemomsutvalget ble oppnevnt 11. januar 2002 og avleverte sin utredning til Finansdepartementet 18. desember 2002. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring.

Bakgrunnen for at utvalget ble satt ned, er at merverdiavgiftssystemet gir offentlig virksomhet økonomisk motivasjon til egenproduksjon av en del tjenester fremfor å kjøpe tjenestene fra private aktører. Dette skyldes at store deler av offentlig sektor er utenfor merverdiavgiftssystemet og dermed ikke får trekke fra inngående merverdiavgift på sine innkjøp. Offentlige virksomheter vil dermed kunne unngå merverdiavgiften ved å produsere tjenestene selv. Problemstillingen er blitt aktualisert i forbindelse med Merverdiavgiftsreformen 2001, hvor det ble innført generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester.

Det fremgår av mandatet at utvalget på prinsipielt grunnlag ble bedt om å vurdere løsninger som likestiller kommunal egenproduksjon og kjøp av tjenester i forhold til merverdiavgiften.
Utvalget har vurdert ulike løsninger på konkurransevridningene og anbefaler overgang fra dagens begrensede kompensasjonsordning til en generell kompensasjonsordning for kommunesektoren. En generell kompensasjonsordning vil innebære at kommunene får kompensasjon for merverdiavgiften på alle innkjøp av både varer og tjenester. Siden kommunene får kompensert all merverdiavgift, vil avgiften dermed virke nøytralt uansett om kommunen produserer tjenester med egne ansatte eller kjøper dem fra andre. Etter utvalgets forslag skal en generell kompensasjonsordning, slik som dagens begrensede ordning, ligge utenfor merverdiavgiftsystemet.

I utredningen har utvalget pekt på enkelte svakheter ved den praktiske innretningen av dagens begrensede kompensasjonsordning. Derfor foreslår utvalget enkelte endringer i den praktiske innrettingen ved innføring av en generell kompensasjonsordning. Utvalget foreslår at en generell kompensasjonsordning regnskapsmessig håndteres som en fradragsordning, ved at en i kommuneregnskapet regnskapsfører alle fakturaer eksklusive avgift (nettoføring av merverdiavgiften). Utvalget foreslår videre at kompensasjonsoppgavene sendes inn hver annen måned i stedet for en gang i året som i dagens ordning. Utvalget anbefaler også at det gjøres forenklinger i dokumentasjonskravene ved innsendelse av oppgavene. De enkelte dokumentasjonskravene kan erstattes av en attestasjon av revisor.

I henhold til mandatet skal løsningene kunne gjennomføres uten at balansen i statsbudsjettet endres. Utvalget har derfor lagt til grunn at eventuelle endringer i merverdiavgiftsbelastningen for kommunene må motvirkes gjennom tilsvarende budsjettiltak overfor kommunene. En generell kompensasjonsordning vil isolert sett redusere kommunenes utgifter ved anskaffelser. Ved innføring av ordningen må det derfor foretas korreksjoner i det beregnede utgiftsbehovet for sektoren. Utvalget anbefaler at en kompensasjonsordning finansieres gjennom reduksjon i kommunesektorens frie inntekter. En slik finansiering sikrer uavhengighet mellom den enkelte kommunes bidrag til finansiering av ordningen og kommunens kompensasjon. Dette er viktig for at ordningen skal virke etter hensikten. Når den enkelte kommunes andel av finansieringen er uavhengig av den enkelte kommunes kompensasjon, kan imidlertid ordningen slå ulikt ut for de enkelte kommuner. Utvalget anbefaler finansiering gjennom reduksjon i kommunenes frie inntekter slik at det i minst mulig grad skapes omfordeling mellom kommunene.

Innføring av en generell kompensasjonsordning for kommunesektoren kan gi nye konkurransevridninger i disfavør av private virksomheter som produserer ikke-avgiftspliktige tjenester. Utvalget ser det som viktig at det innføres tiltak for å motvirke nye konkurransevridninger. Utvalget foreslår derfor at ordningen omfatter private og ideelle virksomheter som inngår i offentlige planer. Utvalget legger til grunn at for eksempel private barnehager som ikke mottar kommunale tilskudd, bør omfattes. Utvalgets utredning er enstemmig.

Finansdepartementet har ikke tatt stilling til utvalgets vurderinger og forslag, men vil avvente høringsuttalelsene før saken legges fram for Stortinget med sikte på iverksettelse fra 1. januar 2004. Departementet viser til det politiske grunnlaget for Samarbeidsregjeringen hvor det bl.a. heter at ”..en vil sørge for at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger.” Videre viser departementet til budsjettavtalen med Fremskrittspartiet hvor det heter at partene er enige om prinsippet om å likestille kjøp av tjenester fra private bedrifter med offentlig egenproduksjon av tjenester. Utvalgets forslag vil omtales i kommuneproposisjonen for 2004 og i Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Departementet viser til at det skal foreslås en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften for kommunene og ber særlig om synspunkter på utvalgets forslag om en generell kompensasjonsordning og utformingen av denne. Forslaget fra utvalget tar ikke stilling til konkurranseutsetting som sådan, og departementet er ikke ute etter synspunkter på konkurranseutsetting av kommunale tjenester i denne sammenheng.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 16. april 2003. Det bes også om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes på diskett, eventuelt på e-post til adressen arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider.

Utredningen vil foreligge i ferdig trykket versjon i slutten av uke 4, og den enkelte høringsinstans kan da få oversendt utredningen i papirversjon ved å kontakte departementet. Kontaktperson for dette er Gerd Winnje som kan treffes på tlf. 22 24 45 09.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Nina Bjerkedal e.f.
ekspedisjonssjef

Frode Finsås
avdelingsdirektør

Høringsnotatet er utredningen fra utvalget som du kan finne her.

Alle departementer

Alle kommuner

Alle fylkeskommuner

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Barnehageforbundet

Møllergata 12

0179 Oslo

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

P.boks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Den norske Lægeforening

Akersgt. 2

0158 Oslo

Den norske tannlægeforening

P.boks 3063 Elisenberg

0207 OSLO

Fellesutvalget for Oslo Kommune Interessekontorer v/formannen Ørnulf Wiik Kristiansen Tekniske Etater

Trondheimsveien 5

0560 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Folketrygdfondet

Haakon VII's gate 6

0161 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening v/leder Sture Carlson Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunalansattes fellesorganisasjon

Lakkegata 3

0187 Oslo

Kommunalbanken

Postboks 1210 Vika

0110 Oslo

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsforeningen for bygg og anlegg (LBA) v/leder Bjørn Brå

Postboks 5485 Majorstua

0305 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Omar G. Dajani Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Munkedamsveien 3

0161 OSLO

Norges Transportforbund

Boks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Norsk Aktuarforening v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Postboks 276

1324 LYSAKER

Norsk bedriftsforbund

C.J. Hambros plass 5

0164 Oslo

Norsk Havneforbund

Postboks 2911 Solli

0230 OSLO

Norsk Helse- og Sosialforbund

Postboks 141 Bryn

0611 OSLO

Norsk kommunalteknisk forening

Postboks 1905 Vika

0124 Oslo

Norsk kommuneforbund

Kristian Augustsgate 23

0164 Oslo

Norsk Lærerlag

Rosenkrantzgaten 15

0160 OSLO

Norsk Sosialsjeflag v/Terje Skutlaberg Bergen Sosialkontor

Kommunens Hus

5050 NESTTUN

Norsk Sosionomforbund

Rådhusgaten 24

0151 OSLO

Norske Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli

0201 OSLO

Norske Siviløkonomers Forening

Postboks 422 – Sentrum

0103 OSLO

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

NTL-Skatt v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor Pb. 131

4601 Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Private barnehagers landsforbund

Postboks 1193

8001 Bodø

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Servicebedriftenes landsforening

Postboks 5473 Majorstuen

0305 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Siviløkonomutdanningen i Bodø

v/Bjørn Espenes

8002 BODØ

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattefogdenes Landsforening v/Arnljot von Mehren Hordaland skattefutkontor

Postboks 1097 Sentrum

5809 Bergen

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 Drammen

Sosialøkonomenes Forening

Storgt. 26

0184 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Statstjenestemannsforbundet

Lakkegaten 3

0187 OSLO

Statstjenestemannskartellet

Møllergaten 10

0179 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO