Høring — NOU 2005: 15 — Obligatorisk tjenestepensjon

Resultat: Ot.prp. nr. 10 (2005-2006) Om lov om obligatorisk tjenestepensjon og Innst.O. nr. 17 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 8. august 2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2213 FM CW

01.07.2005

Høring – NOU 2005: 15 – Obligatorisk tjenestepensjon

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 12 (2004-2005) 26. mai 2005 å be Regjeringen om å iverksette det videre arbeidet med en pensjonsreform i tråd med avtalen 19. mai 2005 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Det er i stortingsvedtaket bl.a. lagt til grunn at lovregler om obligatorisk tjenestepensjon skal tre i kraft 1. januar 2006. Banklovkommisjonen fikk, på bakgrunn av dette, 27. mai i oppdrag å utrede gjennomføringen av obligatorisk tjenestepensjon innen 1. juli 2005.

Banklovkommisjonen overleverte sin utredning om obligatorisk tjenestepensjon til Finansdepartementet i dag. Det vises til vedlagte stensilversjon.

Utvalget har i tråd med mandatet utformet et lovutkast som innebærer at foretak som kan opprette innskuddspensjons- eller foretakspensjonsordning etter innskudds- eller foretakspensjonsloven, skal ha plikt til å opprette en pensjonsordning i henhold til foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven som sikrer arbeidstakerne alderspensjon i tillegg til ytelsene fra eksisterende folketrygd. De foretak som allerede har etablert tjenestepensjonsordninger i henhold til foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven, vil ikke berøres av plikten forutsatt at pensjonsordningen allerede gir alderspensjon som er likeverdig med eller bedre enn de foreslåtte minstekravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Som opplyst i Finansdepartementets brev til høringsinstansene 10. juni 2005 må utredningen, av hensyn til fremdriften i lovsaken, sendes på høring i sommer med kort høringsfrist.

Finansdepartementet ber i tråd med dette om høringsmerknader innen mandag 8. august d.å. Utsettelse av høringsfristen kan ikke påregnes.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Utredningen er også tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside ( http://odin.dep.no/fin/ ).

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Stensilversjon av NOU 2005: 15
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
ALT
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske jordmorforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
KS
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentrepenørenes Forbund
NITO
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Apotekerforening NAF
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Investorforum
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Meierifolks Landsforening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energikartellet
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende i pdf-format.

Akademikerne

ALT: Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak (SAMFO)

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop NKL BA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforeningen

Den norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjon for universitets – og høyskoleutdannede (Unio)

Justis- og politidepartementet

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet med vedlegg

Kredittilsynet med tilleggsuttalelse

Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA)

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Maskinentreprenørenes Forbund

Moderniseringsdepartementet

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Sjøoffisers Forbund

Norsk Skuespillerforbund

Norske Pensjonskassers Forening

NTL- Skatt

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS)

Riksadvokaten

Rikstrygdeverket

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Skogbrukets Landsforening

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes Forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økonomiforbundet

Til toppen