Høring — NOU 2006: 17 — Kredittforening som konsernspiss

Høring av Banklovkommisjonens 15. utredning

Resultat: Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2006

  • Høringsfrist: 25. oktober 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format