Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — NOU 2006: 17 — Kredittforening som konsernspiss

Høring av Banklovkommisjonens 15. utredning

Resultat: Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2006

  • Høringsfrist: 25. oktober 2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/4256 FM CW

13.09.2006

Høring – NOU 2006: 17 – Kredittforening som konsernspiss

Banklovkommisjonen fikk 18. april 2006 i oppdrag å utrede og vurdere spørsmål knyttet til kredittforetaket Landkreditt og en konserngruppe med konsernlignende tilknytning mellom Landkreditt og andre finansforetak (herunder bank), og i tilfelle utarbeide utkast til lovendringer som vil legge forholdene til rette for slik konserndannelse.

Finansdepartementet mottok Banklovkommisjonens utredning om kredittforening som konsernspiss 11. september 2006. Utredningen er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside http://odin.dep.no/fin/. Utredningen vil bli ettersendt når den foreligger i trykket versjon.

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen 25. oktober 2006.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Banklovkommisjonen

Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

Til toppen