Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet sender Verdipapirlovutvalgets andre delutredning, NOU 2017: 1, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2017

Vår ref.: 16/550 FMA EBj

Finansdepartementet sender med dette Verdipapirlovutvalgets andre delutredning, NOU 2017: 1, på høring. 

Utredningen fra Verdipapirlovutvalget inneholder utkast til regler som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR).  

Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed å oppheve lov om regulerte markeder (børsloven). 

Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt økt investorbeskyttelse. 

Lovforslaget omfatter blant annet: 

  • endrede regler om rapportering og offentliggjøring av handler i finansielle instrumenter
  • etablering av ny type handelsplass (organisert handelsfasilitet)
  • regulering av algoritmehandel
  • innføring av handelsplikt for clearingpliktige derivater og for finansielle instrumenter notert på handelsplass
  • strengere informasjonskrav for verdipapirforetak og regler om produkthåndtering og vederlag fra andre enn kunden
  • regler om etablering av posisjonsgrenser for varederivater
  • styrking av Finanstilsynets tilsyns- og sanksjonsvirkemidler 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. mai 2017

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for,foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo NUF
Nordic Trustee ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Den norske Revisorforening
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
SIX x-clear Norway
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM

Til toppen