Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering, på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2021

Vår ref.: 21/2391

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering, på alminnelig høring.

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, la fram utredningen 23. juni 2021. Utvalget har blant annet vurdert om rammeverket for ulike tilknytningsformer og for arbeidsgiveransvar er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og fremtidens arbeidsliv. Utredningen omhandler blant annet følgende temaer:

 • Arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere
 • Arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar
 • Midlertidig ansettelse
 • Innleie og entreprise
 • Arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid
 • Omgåelse og etterlevelse

NOU 2021: 9 er tilgjengelig på vår nettside: http://www.regjeringen.no/id/nou202120210009000dddepis

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger, anbefalinger og forslag.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2021.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen "send inn høringssvar" nedenfor.

Alle innspill er offentlige etter offentligloven og blir publisert på vår nettside.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Maria N. Kase
seniorrådgiver

 • AFF
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT
 • AOF Norge
 • Apotekerforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • De samarbeidende organisasjoner
 • Domstoladministrasjonen
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Elevorganisasjonen i Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Finansdepartementet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forsvarsbygg
 • Frischsenteret
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • IKT-Norge
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • JURK - Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mental helse
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • NITO
 • Nord universitet
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk kritikerlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Journalistlag
 • Norskog
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo Economics
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Samisk høgskole
 • Simployer
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvalterne
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Trygderetten
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Ungt Entreprenørskap
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • YS