Høring - NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven

Kulturdepartementet sender med dette NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen på høring, med høringsfrist 24. september 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2021

Vår ref.: 21/3099

Høring - NOU 2021:3 "Barneliv foran, bak og i skjermen" og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven

Kulturdepartementet sender med dette NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen på høring, med høringsfrist 24. september 2021.

Medieskadelighetsutvalget ble utnevnt 7. juni 2019. Arbeidet har vært ledet av advokat Jon Wessel-Aas. Utvalget overleverte sin innstilling til kulturministeren 15. mars 2021.

Utredningen kan leses her i sin helhet: 

Kulturdepartementet sender samtidig på høring Medietilsynets notat 9. juni 2021 om endringer i bildeprogramloven. Ett av forslagene i NOU 2021:3 er å avvikle den statlige forhåndskontrollen av kinofilm. Parallelt med utvalgsarbeidet har Medietilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet de juridiske og praktiske sidene av en slik avvikling, inkl. hvordan en kan sikre en felles faglig basert standard for aldersgrensefastsetting i alle visningskanaler uten en offentlig forhåndskontroll.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@kud.dep.no

 

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
kst.ekspedisjonssjef

Lars Brustad
fagdirektør

 

Abelia

Advokatforeningen

Aftenposten

Agenda

Akademikerne

Allente

Alternativ til vold

Altibox AS

Amedia AS

Amnesty International Norge

ANFO (Annonsørforeningen)

Another World Entertainment Norway AS

Antirasistisk senter

Apple Norge

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arthaus - stiftelsen for filmkunst

Barne- og familiedepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

BarneVakten

Biblio Tøyen

Bærum kommune (skoleeier)

Childwatch International – UiO

Civita

C-more Entertainment

Dagbladet

Datatilsynet

Den norske dataforening

Den Norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

dplay

Egmont Norge AS

Elektronisk Forpost Norge

Elevorganisasjonen

Euforia Film AS

Europafilm AS

Facebook

Fafo

Fagforbundet

Fagpressen

Fellesorganisasjonen (FO)

Fidalgo AS

Film & Kino

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Foreldrenettverk mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forleggerforeningen

Forsvarsdepartementet

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Google Norge

Green Chilli Entertainment

HBO

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helsesista

Homenet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høyesterett

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Kirkens bymisjon

Kirkens SOS

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontxtfilm AS

Kors på halsen

Kripos

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Kvinnegruppa Ottar

Lagmannsrettene

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Landsgruppen av helsesykepleiere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legeforeningen

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Lightup (pornoprat.no)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Livekino AS

Lyse Tele

Manymore AS

Mediebedriftenes Landsforening

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Mental Helse

Mer Film AS

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - NKOM

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

NextGenTel AS

NHO

Nord universitet

Nordic Entertainment Group Norway AS

Nordisk Film Distribution AS

Norges Juristforbund

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norges televisjon AS

Norid

NorSIS

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk bibliotekforening

Norsk Filmdistribusjon AS

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk forening for Jus og EDB

Norsk journalistlag

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk psykologforening

Norsk redaktørforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Videogramforening

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

Norwaco

NRK

NRK Super

NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging)

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

OsloMet – storbyuniversitetet

Partnerskap mot mobbing

Pia Lang Consulting

Platekompaniet

Polaris Media

Politidirektoratet

Politihøyskolen

Press – Redd Barna Ungdom

Private Barnehagers Landsforbund

PsyktÆrlig

Pårørendesenteret

Redd Barna

Registrarforeningen dot-enno

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

RiksTV

RKBU Midt-Norge

RKBU Nord

RKBU Vest

RKBU Øst og Sør

RVTS Midt

RVTS Nord

RVTS Sør

RVTS Vest

RVTS Øst

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Samsung Norge

Sanitetskvinnene

Schibsted Media Group

Selmer Media

Sex og Politikk

Sex og samfunn

SF Norge

Sidetmedord.no

SINTEF

Sivilombudsmannen

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

slettmeg.no

Statens barnehus Oslo

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Stine Sofies Stiftelse

Storytelling Media AS

Teknologirådet

Telenor

Telenor Bruk Hue

Telia

The Walt Disney Company Nordic Norway

Tour De Force AS

Tro &  Medier

TV 2 AS

TVNorge AS

UiS, Læringsmiljøsenteret

Undomsorg: Unge LEVE

Ung Arena Sør

ung.no

UNICEF Norge

United International Pictures

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

Virke

Virke Produsentforeningen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)