Høring - Ny forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk

Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Fastsatt 18.12.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601133-/PFI

25.10.2006

Høring - ny forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk

Vedlagt oversendes til høring forslag til ny Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk.

Forslaget innebærer at ansvaret for ordningen overføres til Statens landbruksforvaltning (SLF) fra 01.01.2007, men fortsatt med fylkesmannen som forvalter i første instans. SLF blir etter dette klageinstans.

Forslaget inneholder mindre materielle endringer/justeringer, tekniske endringer, oppdateringer på språk og struktur og klargjøring av virkeområde.

Det forventes ikke at endringene påvirker årlige utbetalinger fra ordningen.

§ 4. Grunnvilkår. Det foreslås at tilskudd kan gis foretak (org.nr.) som driver veterinærtjeneste. Dette vil berøre et fåtall veterinærer som i dag ikke er registrert som foretak. Dette kan være veterinærer som tar tilfeldige vakter og studenter. Endringen innebærer at veterinærer som ikke driver et foretak med eget organisasjonsnr. må opprette et slikt foretak. Andre veterinærer som mer tilfeldig kjører praksis eller tar vakter må søke om tilskudd gjennom det foretak de avløser for. Videre klargjøres tilskuddsgrunnlaget å gjelde veterinærbesøk på husdyr som disponeres av foretak som driver husdyrproduksjon. Nærmere definisjon av grensegang i forhold til andre dyr på foretaket (katt, hund, …) vil bli gitt av SLF i utfyllende bestemmelser.

§ 9. Søknad og utbetaling. I andre ledd endres krav om månedlig til krav om kvartalsvis innsending av søknad om tilskudd med dokumentasjon. I tredje ledd foreslås minsteutbetaling settes til kr 500 i tråd med andre tilskudd over jordbruksavtalen.

§ 10. Vedtak, dispensasjon og klage. Det er presisert at fylkesmannen treffer vedtak om tilskudd. Det foreslås at kompetansen til å gi dispensasjon legges til fylkesmannen. Dette begrunnes med at kvartalsvis utbetaling vil kunne medføre et noe økt antall dispensasjonssøknader og at disse vil forutsette nærmere kjennskap til lokale forhold.

§ 11. Opplysningsplikt og kontroll. Det er presisert at det er fylkesmannen og SLF som kan kreve opplysninger og føre kontroll, i samsvar med bestemmelser for andre tilskuddsordninger som SLF forvalter.

§ 12. Administrative sanksjoner. Det foreslås innføring av regler om at fylkesmannen kan avslå eller avkorte tilskuddsbeløp ved f.eks. sen innsending eller feil i opplysningene. Dette samsvarer med bestemmelser for andre tilskuddsordninger som SLF forvalter.

§ 13. Ikrafttreden. Forskriften foreslås å tre i kraft 01.01.2007. Ny forskrift opphever gjeldende forskrift av 10.10.1994 nr. 924.

Høringsfrist settes til 06.12.2006.

Med hilsen

Kjell Nyhus
avdelingsdirektør

Per Finset
rådgiver

Høringsuttalelser:

Den Norske Veterinærforening

Uttalelse

Fylkesmennene:

Nord-Trøndelag

Uttalelse

Møre og Romsdal

Uttalelse

Oslo og Akershus

Uttalelse

Nordland

Uttalelse

Østfold

Uttalelse

Aust-Agder

Uttalelse

Vestfold

Uttalelse

Sør-Trøndelag

Uttalelse

GENO

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Til toppen