Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat om å heve strafferammen for brudd på finansforetaksloven § 2-3 om krav om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.05.2018

Vår ref.: 18/1409 FMA

Finansdepartementet sender med dette på høring vedlagte høringsnotat om å heve strafferammen for brudd på finansforetaksloven § 2-3 om krav om tillatelse for å tilby betalingstjenester.

Bakgrunnen for høringen er tiltak 14 i regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Her fremgår det at det skal utredes om strafferammen i finansforetaksloven § 22‑1 skal heves. I høringsnotatet er dette vurdert, og strafferammen foreslås hevet til fengsel inntil tre år. Departementet presiserer at det ikke er foretatt en vurdering av strafferammen for brudd på finansforetaksloven for øvrig.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 18. mai 2018.

For å avgi høringsuttalelse ber vi om at den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider benyttes, ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske advokatforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Konkurransetilsynet
KS
Nord Universitet
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Øko-forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen