Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2009

Vår ref.: 200804809

Høring om endring i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem utredninger og vurderinger om eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven på tre måneders alminnelig høring.

Departementet har iverksatt utredninger om blant annet arbeidstid for skift- og turnusarbeidere og”70-årsregelen” i arbeidsmiljøloven. Videre mottar departementet fortløpende henvendelser om lovendringer, særlig fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Blant annet har de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, LO, Unio, YS og Akademikerne, i et felles brev av 23.11.2007 fremmet en rekke endringsforlag. Dessuten kan departementets løpende erfaringer med den nye arbeidsmiljøloven tilsi at presiseringer i loven bør vurderes.

Arbeids- og inkluderingsministeren har på denne bakgrunn overfor partene i Arbeidslivspolitisk råd i mai 2008, redegjort for at det tas sikte på å fremme en lovproposisjon om arbeidsmiljøspørsmål for Stortinget våren 2009. Videre tar departementet sikte på å fremme en stortingsmelding om arbeidsmiljø i 2010.

Som et ledd i dette sendes vedlagte høringsnotat på alminnelig høring. Som det også fremgår av notatet, inkluderes følgende utredninger i høringen:

1. NOU 2008: 17 – Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.  (Skift/turnusutvalget 2007-2008)

2. ”Konkurranseklausuler, Kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler.”

Utredning utført av Advokatfirmaet Hjort DA avgitt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29. september 2008.

 

3. Utredning om arbeidsmiljølovens ”70-årsregel”

Utredning utført av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utredningene er også lagt ut på departementets hjemmeside på internett, under ”Høringer”(www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/hoeringer).

Høringsnotatet dekker ikke alle temaer som departementet er blitt oppfordret til å utrede. Dette gjelder for eksempel spørsmål knyttet til arbeidstaker-/ arbeidsgiverbegrepet og virksomhetsoverdragelse, som departementet tar sikte på å komme tilbake til i forbindelse med stortingsmeldingen om arbeidsmiljø på dette området i 2010.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om eventuelle merknader til vedlagte høringsnotat, herunder de tre utredningene nevnt ovenfor, innen 30. januar 2009.

 

Med hilsen

Gundla Kvam (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Ragnhild Nordaas

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • HR Norge
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Stavanger
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo v/professor Stein Evju
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Intitutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo v/professor Henning Jakhelln
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøgskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening (NFF)
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • NTNU
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon    NHO
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Olje- og energikartellet 
 • Oslo kommune 
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • RF Rogalandsforskning
 • Riksmeklingsmannen
 • Rådet for funksjonshemmede
 • Samenes Landsforbund
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for kvinneforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS