Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i reglene om virkeområdet for medleverforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2017

Vår ref.: 16/3626

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i reglene om virkeområdet for medleverforskriften.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. januar 2017.

Vi ber om at høringssvar avgis digitalt på denne nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Med hilsen                                                                       

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Nakken
seniorrådgiver

AFF AS 
Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet 
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
Coop Norge SA Hovedkontor
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Elevorganisasjonen (EO)
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF 
HR Norge
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen 
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS 
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Luftfartens funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund 
NITO
Nordlandsforskning
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund 
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund 
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors 
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund 
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening 
Norsk Landbrukssamvirke 
Norsk olje og gass
Norsk Regnesentral 
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening 
Norsk yrkeshygienisk forening 
Norske Meierifolk Landsforening 
Norskog 
NTNU 
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet 
Oslo kommune
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund 
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
SAFE
Samarbeidsforum for norske kollektiv c/o Reidun Wilhelmsen Kvinnekollektivet ARKEN
Samferdselsdepartementet 
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
Samfunns- og næringslivsforskning 
Senter for seniorpolitikk
SINTEF byggforsk
SINTEF Teknologi og samfunn 
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsen Rogalandsforskning 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke 
Virke Produsentforening (tidl. Norske Film + Tv-Produsenters Forening) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS