Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 16/100

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Utvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering og peker på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering.

Utvalgets utredning ligger på www.regjeringen.no/2467468.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. juli 2016.

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  

Med hilsen                                                               

Torkel Sandegren (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Trond Rakkestad

                                                                                          seniorrådgiver

AFF AS
Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
Coop Norge SA Hovedkontor
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Elevorganisasjonen (EO)
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
HR Norge
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Nordlandsforskning
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Film + Tv-Produsenters Forening
Norske Meierifolk Landsforening
Norskog
NTNU
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
SAFE
Samarbeidsforum for norske kollektiv c/o Reidun Wilhelmsen Kvinnekollektivet ARKEN
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for seniorpolitikk
SINTEF byggforsk
SINTEF Teknologi og samfunn
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS