Høringer

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Forslaget inneholder nye bestemmelser om opptak til fagskoleutdanning, personvernopplysninger, skikkethet og godkjenning av utenlandsk utdanning. Bestemmelser i nåværende forskrift vil bli videreført i den nye forskriften med noen endringer. Videre foreslår departementet å overføre bestemmelser om akkreditering av fagskoleutdanning fra studiekvalitetsforskriften inn i den nye forskriften, med endringer. Høringsfristen er 7. juni 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2019

Vår ref.: 19/1010

Høring – forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) på høring.

Forslaget følger i hovedsak av den nye fagskoleloven som trådte i kraft juli 2018, Prop. 47 L (2017-2018) og Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning (fagskolemeldingen). Departementet foreslår å forskriftsfeste nye bestemmelser om fagskoleopptak, behandling av personvernopplysninger, skikkethetsvurdering, unntak for treårig fagskoleutdanning og godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. I tillegg foreslår departementet å overføre bestemmelser om akkreditering av fagskoleutdanning fra studiekvalitetsforskriften inn i den nye forskriften, og å oppdatere disse bestemmelsene. Dette for å samle flest mulig regler for fagskoler i én forskrift.

To av de største temaene i forslaget er opptak og skikkethet. Her foreslås det mange nye forskriftsbestemmelser som er inspirert av tilsvarende regulering for høyere utdanning, men tilpasset fagskolesektoren. I tråd med tiltak i fagskolemeldingen, foreslår departementet blant annet at opptak til offentlige fagskoler organiseres gjennom Samordna opptak til fagskoleutdanning ved Unit, og at private fagskoler kan velge å delta i det samordnede opptaket.

Høringsnotater er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2631613. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Høringsfristen er 7. juni 2019.


Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                Gertie De Fraeye
                                                                                                rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

AOF Haugaland

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

AOF Norge

AOF Østfold

Art Complexion makeup skole og kurssenter

Beverage Academy AS

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Bårdar Akademiet AS

Centric IT Academy

Chr. Thams fagskole

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Granum kunstfagskole

Emergence School of Leadership

European Helicopter Center AS

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Fagskole Helse og miljø

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen i Hordaland

Fagskolen i Kirkenes

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole

Fagskolen i Vestfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Ålesund

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Telemark

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole

Fagskolen Troms, avdeling Tromsø

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fashion Mode AS

Folkeuniversitetets helsefagskole

Fredrikstad FagAkademi AS

Frelsesarmeens offisersskole AS

Gauldal fagskole

Hadsel videregående skole og fagskole

Hald Internasjonale Senter

Hordaland helsefagskole

Imageakademiet

Institutt for helhetsmedisin

International Stunt Academy as

Karmsund videregående skole

Kunst og Design College

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Levanger Fagskole

Lofoten maritime fagskole

Lofoten reiselivfagskole

Luftfartsskolen AS

Lukas fagskole og kurssenter

Menighetsbibelskolen

NKI AS

Nordkapp maritime fagskole og vgs skole

Nordland fagskole i helse-og sosialfag

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges Interiørskole AS

Norges yrkesakademi

Noroff Fagskole AS

Norsk Fotofagskole

Norsk Hestesenter

Norsk jernbaneskole

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

Pilot Flight Academy AS

Stavanger offshore tekniske skole

Steinkjer fagskole

Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Stjørdal fagskole

Sørlandets fagskole

TISIP Fagskole

Tone Lise Akademiet AS

Treider Fagskoler AS

Trondheim fagskole

Tunsberg Medisinske Skole

Ytre Namdal fagskole

Ålesund kunstfagskole

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Kompetanse Norge

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norges forskningsråd

Norges grønne fagskole - Vea

Norsk utenrikspolitisk institutt

OsloMet – storbyuniversitetet

Statens lånekasse for utdanning

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Utdanningsdirektoratet

Atlantis Medisinske Høgskole

Bjørknes høyskole

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Skrivekunstakademiet

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen Kristiania

Lovisenberg diakonale høgskole

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

Musikkteaterhøyskolen

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Steinerhøyskolen

VID vitenskapelige høgskole

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet – storbyuniversitetet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Association of Norwegian Students Abroad

Nord studentsamskipnad

Norges arktiske studentsamskipnad

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Studentsamskipnaden i Innlandet

Studentsamskipnaden i Molde

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Volda

Studentsamskipnaden i Østfold

Studentsamskipnaden i Ås

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Norsk studentorganisasjon

Nasjonalt fagskoleråd

Norsk fagskoleråd

Rådet for offentlige fagskoler

Abelia

Forum for fagskoler - Abelia

Universitets- og høgskolerådet

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning

Nasjonalt utvalg for maritime fagskoleutdanninger

Akademikerforbundet

Arkitektenes Fagforbund

Bibliotekarforbundet

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Det norske Diakonforbund

Econa

Fellesorganisasjonen

Forskerforbundet

Naturviterne

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Lektorlag

Norsk psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tjenestemannslag

Parat

Presteforeningen

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

STAFO

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Utdanningsforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjonen Virke

Akademikerne

Lærernes Yrkesforbund

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Akademiet for yngre forskere

Delta

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk presseforbund

Den norske Forleggerforening

Steinerskoleforbundet

Universitetssenteret på Svalbard

UNINETT AS

Samskipnadsrådet

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet næring og samfunn

Norgesuniversitetet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Innovasjon Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Norges tekniske vitenskapsakademi

KS

Oslo kommune – Utdanningsetaten

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Folkehelseinstituttet

Sintef Teknologiledelse /STEP

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Norges Handikapforbund

Unge funksjonshemmede

Dysleksi Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norges Døveforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Synshemmede Akademikeres Forening

Elevorganisasjonen

Landslaget for matematikk i skolen

Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap

Friluftsrådenes Landsforbund

Private Barnehagers Landsforbund

Folkehøgskolerådet

Kristne Friskolers Forbund

Det norske maskinistforbund

Fiskebåtredernes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund – MEF

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norges Sjøoffisersforbund

Fleksibel utdanning Norge

Norsk Kulturskoleråd

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sjøfartsdirektoratet

Rådet for offentlige fagskoler