Høring — om endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak, samt for forsikringsselskap

Resultat: Forskrift 21. februar 2006 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsselskap og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22.12.2005
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4175 FM GK

11.11.2005

Høring – om endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak, samt for forsikringsselskap

Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 31. oktober 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

Kredittilsynet viser til at høringsnotatet omhandler konsekvenser av endringer i regnskapsloven av 10. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 39 (2004-2005), for finansinstitusjoner som ikke er berørt i Kredittilsynets høringsnotat av 21. juni 2004 om tilpasning av regnskapsregelverket til IFRS. Videre omhandler høringsnotatet enkelte tilpasninger av opplysningskravene om utlån i nevnte årsregnskapsforskrifter som følge av de nye vurderingsreglene i forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Kredittilsynet foreslår også at nevnte årsregnskapsforskrifter gjøres gjeldende for filialer av utenlandske finansinstitusjoner. I tillegg foreslår Kredittilsynet enkelte andre tekniske justeringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper som følge av endringer i andre lover enn regnskapsloven.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av endringsforslagene foreslås gitt med virkning for regnskapsåret 2005, jf. endringer i forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak § 1-1, § 2-3 første og annet ledd, § 2-5 annet ledd, § 3-2, § 8-3, § 8-6a og § 8-28 første ledd, og endringer i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper § 1-1, § 5-6 og § 5-15a.

For øvrig viser Kredittilsynet i sitt brev av 31. oktober 2005 at tilsynet i nærmeste fremtid også vil vurdere behovet for å endre regnskapsforskrifter for øvrige foretak under tilsyn, herunder verdipapirforetak og pensjonskasser, og at et høringsnotat om dette vil bli oversendt departementet.

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat innen 22. desember 2005. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no. Kort høringsfrist er nødvendig for å muliggjøre tilpasninger til endringer i regnskapsloven fra regnskapsåret 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Oversendelses brev og høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet kan du lese her ( oversendelsesbrev pdf-fomat) og høringsnotat pdf-format.

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen