Høring om endringer i representasjonsregelverket

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2017

Vår ref.: 17/129

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 2. mai 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen                                                                        

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonje Forså Aas
seniorrådgiver

 

AFF AS

Akademikerne

Aksjonærforeningen

ALT c/o Industri Energi

Apotekforeningen 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten          

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsforbundet

CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

Delta  

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske Revisorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen (EO)

Finans Norge

Finansdepartementet  

Forbrukerrådet

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsdepartementet

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI Oslo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

HR Norge

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-øst Norge

Høgskolen i Østfold

Institutt for offentlig rett (UIO)

Institutt for privatrett (UIO)

Institutt for samfunnsforskning

Junit

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen 

Justis- og beredskapsdepartementet 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Maskinentreprenørenes Forbund

NITO

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk Elektrotekniske Komite

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund 

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke 

Norsk Regnesentral

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Meierifolk Landsforening

Norskog

NTNU 

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune 

Pensjonistforbundet

Petroleumstilsynet 

Private Barnehagers Landsforbund

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksmekleren

Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF byggforsk

SINTEF Teknologi og samfunn

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 

Statistisk Sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Transportøkonomisk institutt

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Virke 

Virke Produsentforening

YS

Til toppen