Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser om private universiteter, høyskoler og fagskoler vedrørende krav til regnskap mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.11.2017

Vår ref.: 17/4176

Høring – forslag til forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv.

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til ny forskrift til universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no  Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:
www.regjeringen.no/id2568651 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no) Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 3. november 2017. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

 

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               Lars Vasbotten
                                                                                         avdelingsdirektør


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkivakademiet
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen Betanien
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kristne Friskolers Forbund
KS - kommunesektorens organisasjon
Kulturdepartementet
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Menighetsbibelskolen
Misjonshøgskolen
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt fagskolråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Byggskole
Norges Dansehøyskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Rådet for offentlige fagskoler
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
Sentralledelsen for fylkesnmendene for barnevern og sosiale saker
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens lånekasse for utdanning
Steinerskoleforbundet
Studie og Opplysningsforbundet So
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Tomb Fagskole
Troms fylkeskommune
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
VEA Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Westerdals høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen