Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Forslaget innebærer at fylkeskommunen får en plikt til å betale skoleplasser på videregående nivå i andre fylker og at elevene gis rett til inntak i andre fylker når det er ledig kapasitet. Videre foreslår departementet endringer i loven for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne følge opplæringen på videregående nivå. Høringsnotatet inneholder også en klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold og et forslag om å ta ut anbefalingen i opplæringsloven om maksimal skolestørrelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2015

Vår ref.: 15/4379

Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om å

  • gi elever i videregående skole et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene
  • gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring
  • klargjøre når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold
  • fjerne lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2440688 Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 7. desember 2015.  

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

Med hilsen                                                                        

 

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Susanne Sollie
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Vedlegg: Høringsnotat

Departementene
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø
Det utdanningsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskingsrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Riksarkivet
Senter for IKT i utdanningen
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Språkrådet
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
Fabulinus
Fafo
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Friskoler
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Utdanningsforbundet
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen