Høring om gjennomføring av Inspire-direktivet

Miljøverndepartementet sender med dette på høring hvordan europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire) kan implementeres i norsk rett. Departementet legger i den forbindelse fram et forslag til lov om en infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2009