Høringer

Høring om gjennomføring av Inspire-direktivet

Miljøverndepartementet sender med dette på høring hvordan europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire) kan implementeres i norsk rett. Departementet legger i den forbindelse fram et forslag til lov om en infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2009

Vår ref.: 200500280-/DH

Høring om gjennomføring av Inspire-direktivet

Miljøverndepartementet sender med dette på høring hvordan europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire) kan implementeres i norsk rett. Departementet legger i den forbindelse fram et forslag til lov om en infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).

Frist for uttalelse er 15. februar 2009.

Departementet mener at Inspire føyer seg godt til gjeldende norsk politikk for elektronisk forvaltning slik dette bl.a. er uttrykt i planen eNorge 2009. Departementet mener at Norge vil kunne basere organisering og drift av Inspire på en formalisert videreføring og utvidelse av forvaltningssamarbeidet om offentlig geografisk informasjon som går under betegnelsen Norge digitalt.

Departementet foreslår at alle kommuner, fylkeskommuner og statlige organ som produserer eller bruker geodata skal delta i Norge digitalt. Det samme skal gjelde forskningsinstitutt som produserer eller bruker geodata og som mottar basisbevilgning fra staten, samt energiselskap som er gitt områdekonsesjon etter energiloven og selskapet som yter leveringspliktige tjenester etter lov om elektronisk kommunikasjon. Departementets forslag på dette punkt går lengre enn det direktivet krever. Departementet foreslår også å gå lengre enn direktivet når det gjelder hvilke geodata samarbeidet skal omfatte ved å ta med både data som er omfattet av direktivet og data som er omfattet av Norge digitalt i dag.

Direktivet medfører en del ekstra krav, men departementet antar at direktivet ikke vil få store budsjettmessige konsekvenser for den enkelte deltaker i Norge digitalt. Noen fagetater og kommuner vil likevel kunne få økte kostnader knyttet til iverksettingen av direktivet. Departementet ber berørte organer og kommuner å vurdere kostnadene knyttet til gjennomføringen av direktivet atskilt fra kostnader som under alle omstendigheter vil måtte settes av for å forvalte og utnytte geodata i årene som kommer, bl.a. i forbindelse med Norge digitalt. Det samme gjelder anslag på ulike effektiviseringsgevinster og andre innsparingstiltak som følger av gjennomføringen.

Høringsnotatet med forslag til ny lov om en infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) er lagt ut på Internett.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til fungerende avdelingsdirektør Dag Høgvard telefon 22 24 59 17.

 
Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dag Høgvard
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg

Navn

Adresse

Poststed

Departementene

 

 

Fylkesmennene

 

 

Sysselmannen på Svalbard

 

 

Fylkeskommunene

 

 

Kommunene

 

 

 

 

 

Artsdatabanken

Erling Skakkesgt 47

7491 Trondheim

Avinor AS

Pb. 150

2061 Gardermoen

Bergvesenet

Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

Bioforsk

Fredrik A Dahls vei 20

1432 Ås

Brønnøysundregistrene

 

8910 Brønnøysund

Datatilsynet

Pb. 8177 Dep

0034 Oslo

Den norske turistforening (DNT)

Youngstorget 1

0181 Oslo

Direktoratet for naturforvaltning

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Pb. 2014

3103 Tønsberg

Domstolsadministrasjonen

 

7485 Trondheim

Energibedriftenes landsforening

v/Kristin Høyland

Pb. 7184 Majorstuen

0307 Oslo

Energibedriftenes landsforening

v/ Svein Arne Rakstang, Eidsiva Energi Nett

Pb. 4100

2307 Hamar

Finnmarkseiendommen

Pb. 133

9811 Vadsø

Fiskeridirektoratet

Pb. 2009 Nordnes

5817 Bergen

Forbrukerrådet

Pb. 4595 Nydalen

0404 Oslo

Forsvarets militærgeografiske tjeneste

Postmottak

2617 Lillehammer

Geoforum

Storgt. 11

3510 Hønefoss

Geomatikkbedriftenes landsforening

Kronprinsens gt. 5

0251 Oslo

Havforskningsinstituttet

Pb. 1870 Nordnes

5817 Bergen

Helsedirektoratet

Pb. 7000, St. Olavs plass

0130 Oslo

Høgskolen i Bergen

Pb. 7030

5020 Bergen

Høgskolen i Gjøvik

Pb. 191

2802 Gjøvik

Jernbaneverket

Stortorvet 7

0155 Oslo

KS

Pb 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Pb 439 Sentrum

5805 Bergen

Kystverket

Serviceboks 625

4809 Arendal

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gt. 11

0181 Oslo

Mattilsynet

Ullevålsvn 76

0454 Oslo

Meteorologisk institutt

Pb. 43 Blindern

0313 Oslo

Naturviterne

Keysers gate 5

0165 Oslo

Norges forskningsråd

Pb. 2700 St. Hanshaugen

0131 Oslo

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

 

7491 Trondheim

Norges geotekniske institutt (NGI)

Pb. 3930 Ullevål Stadion

0806 Oslo

Norges Skogeierforbund

Pb. 1438 Vika

0115 Oslo

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

7491 Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Pb. 5091 Majorstuen

0301 Oslo

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Pb. 736 Sentrum

0105 Oslo

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Pb. 1542 Vika

0117 Oslo

Norsk institutt for skog og landskap

Pb. 115

1431 Ås

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Pb. 173, Kjelsås

0411 Oslo

Norsk Kommunalteknisk Forening

Pb. 1905 Vika

0124 Oslo

Norsk Polarinstitutt

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

Norsk Romsenter

Postboks 113 Skøyen

0212 Oslo

Norskog

Postboks 123 Lilleaker

0216 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pb. 5250 Majorstuen

0303 Oslo

Opplysningsvesenets fond

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Politidirektoratet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Posten Norge AS

Biskop Gunnerus' g. 14 A

0001 Oslo

Reindriftsforvaltningen

Pb. 1104 Sentrum

9504 Alta

Riksantikvaren

Pb. 8196 Dep.

0034 Oslo

Riksarkivaren

Pb. 4013 Ullevål Stadion

0806 Oslo

Riksrevisjonen

Pb. 8130 Dep.

0032 Oslo

ROM eiendom AS

Skippergata 31

0048 Oslo

Rådgivende ingeniørers forening

Pb. 5491 Majorstuen

0305 Oslo

Sámediggi - Sametinget

Ávjovárgeaidnu 50

9730 Karasjok

Skattedirektoratet

Pb. 6300 Etterstad

0604 Oslo

Standard Norge

Postboks 252

1326 Lysaker

Statens forurensingstilsyn

Pb. 8100 Dep

0032 Oslo

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 Oslo

Statens kartverk

 

3507 Hønefoss

Statens landbruksforvaltning

Postboks 8140 Dep

0033 Oslo

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Pb. 8142 Dep

0033 Oslo

Statistisk sentralbyrå

Pb. 8131 Dep.

0033 Oslo

Statkraft AS

Postboks 200 Lilleaker

0216 Oslo

Statnett SF

Pb. 5192 Majorstuen

0302 Oslo

Statsbygg

Pb. 8106 Dep

0032 Oslo

Statskog SF

Serviceboks 1016

7809 Namsos

Tekna - Norges Jordskiftekandidatforening

Pb. 2312 Solli

0201 Oslo

Telenor ASA

Snarøyvn. 30

1331 Fornebu

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Pb. 5003

1432 Ås

Universitetet i Bergen

Pb. 7800

5020 Bergen

Universitetet i Oslo

Pb. 1072 Blindern

0316 Oslo

Universitetet i Tromsø

 

9037 Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Pb. 2924 Tøyen

0608 Oslo

Veterinærinstituttet

Pb. 8156 Dep

0033 Oslo