Høring om Klimakur 2020

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2010

Resultat:

Klimakur 2020 har bestått av en kjernegruppe med Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet som har ledet gruppen. Gruppen presenterer ulike menyer av virkemidler og tiltak som kan brukes for å nå Stortingets mål om å redusere utslippene. Hele gruppen stiller seg bak resultatene i rapporten.

I tillegg til de høringsinstansene som har fått høringsbrevet tilsendt, er høringen åpen for alle interesserte.

Vår ref.: 200802064

Last ned høringsbrevet i pdf

Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet en faggruppe som har utredet grunnlagsmateriale for å vurdere virkemiddelbruk i klimapolitikken fram mot 2020.
Deltagere i gruppen har vært Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statistisk sentralbyrå.  Flere andre fagmiljøer har vært trukket inn i arbeidet. Rapporten fra faggruppen, Klimakur 2020, er overlevert Miljøverndepartementet 17. februar 2010 og ligger nå ute på http://www.regjeringen.no/klimakurhoring

Rapporten har ingen anbefalinger om hvilke tiltak og virkemidler som bør gjennomføres, men presenterer et faktagrunnlag og gir ulike alternativer og muligheter for tiltak og virkemidler.

Rapporten vil være et viktig grunnlag for arbeidet med en egen stortingsmelding om klimapolitikken som Regjeringen tar sikte på å legge fram høsten 2011.

Miljøverndepartementet ønsker eventuelle synspunkter på rapporten innen 20. mai 2010.  Synspunkter kan også gis via nettsiden som er nevnt ovenfor.

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef   

Ingvild Andreassen Sæverud
avdelingsdirektør

Rapporten Klimakur 2020 som ble lagt fram av Etatsgruppen Klimakur onsdag 17. februar 2010 er grunnlaget for høringen.

Mer informasjon om arbeidet med Klimakur 2020 finner du på Klimakurs nettsider.

Akademikerne
Aker Clean Carbon
Aker Solutions
BI
BI Senter for klimastrategi
Bilimportørenes Landsforening
Bioforsk
Chr. Michelsens institutt
Cicero Senter for klimaforskning
Den norske kirke
Det norske meteorologiske institutt
Det norske Veritas
ECON Analyse AS
Elkem
Energibedriftenes Landsforening
Enova
Europabevegelsen i Norge
Fellesforbundet
FIVAS
Flyktninghjelpen
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Frischsenteret
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Gassco
Gassnova
GECHS, UiO
Greenpeace Norge
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Husbanken
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for geofag
Institutt for offentlig rett, UiO
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Jordforsk
Kirkens Nødhjelp
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Marintek
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Nei til EU
NORAD
Norges Forskningsråd
Norges landbrukshøgskole (NLH)
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk folkehjelp
Norsk Gartnerforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for strategiske studier (NORISS)
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon
OLF Oljeindustriens Landsforening
Petoro
Point Carbon
Regnskogfondet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for utvikling og miljø, UiO
SINTEF
SN Power
Statens byggtekniske etat
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utvikl.land
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statkraft
Statnett
Statoil
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Teknologirådet
Teknologisk Institutt
Transnova
Transportøkonomisk institutt
UiO
UNICEF v/Klimaambassadørene
Unio
Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt
Utviklingsfondet
Verdens Naturfond WWF Norge
Worldwatch Institute Norden
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organization
Økonomisk Institutt, UiO