Høringer

Høring om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper

Forslaget går ut på å innføre en plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart. Plikten til å vurdere norskkunnskaper hos barn som går i barnehage foreslås lagt på barnehagen, og plikten til å vurdere norskkunnskaper hos barn som ikke går i barnehage foreslås lagt på kommunen. Formålet er å identifisere barn som har behov for oppfølging, slik at barnet så tidlig som mulig, og ut fra sine egne behov, kan få den hjelpen det trenger til å utvikle sine norskkunnskaper før skolestart. Slik skal tiltaket forhindre at barna faller utenfor sosialt, og gi barna et bedre grunnlag for læring når de begynner på skolen. Høringen inneholder også et forslag om å presisere reglene om statlig tilsyn, klageinstans og veiledning overfor fylkeskommunene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2021

Vår ref.: 20/5894

Høring av forslag til endringer i barnehageloven; plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. Forslagene gjelder plikt for barnehagen og kommunen til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart og en presisering av reglene om statlig tilsyn, klageinstans og veiledning overfor fylkeskommunene.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2786278 .

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 26. februar 2021.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Therese Sofie Aasen
                                                                              seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Atferdssenteret
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregisteret
 • Bufdir
 • Datatilsynet
 • Delta
 • DMMH
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsrådet
 • FUB
 • FUG
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Humanetisk forbund
 • Husbanken
 • IMDI
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kanvas
 • KEFF
 • Kirkelig pedagogisk senter
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Landsorganisasjonen Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Universitetet i Rogaland Læringsmiljøsenteret
 • Læringsverkstedet
 • Matematikksenteret
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
 • NAFO
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Helse og fysisk aktivitet Nasjonalt senter for mat
 • Naturfagsenteret
 • NHO
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Døveforbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges kvinne- og famileforbund
 • Norges Montessoriforbund
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Norske Kveners Forbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nynorsksenteret
 • PBL
 • PIA (Private barnehager i Asker)
 • Private barnehager
 • REFORM- ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk Høgskole
 • Senter for IKT i Utdanningen
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skrivesenteret
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statped
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
 • Trygge barnehager
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI
 • Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
 • Virke
 • YS

 

 • Departementene
 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannsembetene