Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Departementet sender på høring forslag om å endre skikkethetsforskriften. Skikkethetsvurdering benyttes i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger, og skal sikre at studentene har de personlige og faglige evnene som er nødvendig for å kunne utøve yrket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2015

Vår ref.: 15/129

Departementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften) på høring. Det foreslås også å oppheve forskrift 7. oktober 2005 nr. 1109 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10. Det vises til vedlagte høringsnotat og forslag til endret forskrift.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: http://regjeringen.no/id2362414 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr e-post til postmottak@kd.dep.no. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på adresselisten.

 Høringsfristen er 30. april 2015.

 

Med hilsen                                                                        

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Bodil Marie Olsen                                                                                           seniorrådgiver

2 vedlegg

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Det praktisk-teologiske seminar

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler

NOKUT

FSAT

Utdanningsdirektoratet

KS

Fylkesmannsembetene

Norsk studentorganisasjon

Pedagogstudentene

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Statens råd for likestilling for funksjonshemmede

Datatilsynet

Helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsetilsyn

Regionale helseforetak

Norsk Pasientforening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norges Døveforbund

Foreningen Norges Døvblinde

Tolkeforbundet

Statsautoriserte translatørers forening

Norsk tolkeforening

Statsautoriserte tolkers forening

Tolkebyråenes bransjeforening

Norsk Logopedlag

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Universell

Kirkerådet

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

NHO

Abelia

Virke

Spekter

LO

YS

Akademikerne

Unio

Tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren

Sivilombudsmannen

Riksrevisjonen

Sametinget

Norsk Presseforbund

Steinerskoleforbundet

Studieforbundet solidaritet

Norsk senter for menneskerettigheter