Høring om Statens innkrevingssentral og særnamsmannskompetanse

Høring av forslag om lovhjemmel som gir Statens innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: