Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i matrikkellova mv. Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016). Departementet legger med dette fram en slik utredning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016

Vår ref.: 14/5626

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i matrikkellova mv.

Frist for høringsuttalelse er mandag 21. november 2016.

Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen "utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester", jf. Innst. 174 S (2015-2016). Departementet legger med dette frem en slik utredning.

Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve kommunenes ansvar for eiendomsoppmåling som et offentlig forvaltningsansvar og i stedet åpne for at tiltakshaver fritt skal kunne velge landmåler. Kommuner og landmålerforetak skal heretter kunne tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. Det forutsetter at eiendomsoppmålingen organiseres som profesjonsregulert tjenesteyting på liknende måte som f.eks. eiendomsmegling. Endringen medfører etter departementets vurdering at ansvaret for føringen av eiendomsopplysninger i matrikkelen primært bør flyttes fra kommunene til Statens kartverk.

Forslaget medfører også behov for endringer i plan- og bygningsloven og i eierseksjonsloven. Høringsnotatet omfatter i tillegg noen andre forslag til forenklinger og forbedringer i matrikkelregelverket.

Det vil parallelt med høringen bli gjennomført en samfunnsøkonomisk tilleggsanalyse av endringene.

Gjennomføring av høringen

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Klikk på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til seniorrådgiver Cathrine Rosmer tlf. 22 24 68 14, e-post cathrine.rosmer@kmd.dep.no.

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kari Strande
avdelingsdirektør

Departementene
Fylkesmennene

Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystverket
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Landbruksdirektoratet
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Toll- og avgiftsdirektoratet
Vegdirektoratet

Sametinget

Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene

Avinor AS
Norges statsbaner AS
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF

Høgskolen i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Norges forskningsråd

Advokatforeningen
Akademikerne
Arkitektbedriftene
Eiendom Norge
Finans Norge
Finnmarkseiendommen
GeoForum
Geomatikkbedriftene
Huseiernes landsforbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Maskinentreprenørenes forbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO
Norges skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk eiendom
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norske boligbyggelags landsforbund
Norskog
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsvesenets fond
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)