Høring - Regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høringsfrist 25. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2515 FM JTO

23.11.2004

Regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner – Høring

Finansdepartementet inviterer med dette til høringsuttalelser til en utredning datert 29. oktober 2004 fra en prosjektgruppe med representanter fra Kredittilsynet, Norges Bank og Konkurransetilsynet, om konkurranseforholdene i det norske markedet for internasjonale betalings- og faktureringskort.

Utredningen er en oppfølging av en tidligere rapport utarbeidet av representanter for brukerstedene for slike kort (tilbydere av varer og tjenester til sluttbrukere), som ble sendt på høring av Finansdepartementet 24. februar 2003. Departementet har blant annet ønsket en nærmere vurdering av behovet for offentlige reguleringer for å forbedre konkurransen i dette markedet.

Utredningen bekrefter bildet av et marked med konsentrasjon på tilbudssiden og med gebyrer som – sammenliknet med en del andre land – fremstår som høye. Blant annet under henvisning til nylig etablering av nye kortmerker, og en utvikling i retning av flere innløsere på hvert kortmerke, anbefaler prosjektgruppen likevel en observasjonsperiode på for eksempel to år for å se om konkurranseforholdene bedres. Prosjektgruppen anbefaler ikke at kontokortforskriftens § 3 iverksettes. Kredittilsynet tilslutter seg i all hovedsak prosjektgruppens konklusjoner og anbefalinger, jf. vedlagte kopi av brev av 2. november 2004 til Finansdepartementet.

Utredningen er lagt ut på Kredittilsynets internettside ( www.kredittilsynet.no) under høringer. Departementet ber om merknader innen fredag 25. februar 2005. Høringsuttalelser som overstiger én A4-side, bør – i tillegg til papirversjon – oversendes elektronisk til Finansdepartementet på postmottak@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: Kredittilsynets brev av 2. november 2004 til Finansdepartementet

Advokatfirma Thommesen Krefting Greve Lund AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Bank
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge