Høring — tilpasninger av årsregnskapsforskrifter til IFRS

Høringsfrist 6. desember 2006

Resultat: Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak om morselskap for slike.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 06.12.06.
  • Høringsinstansenes merknader vil blir fortløpende publisert i pdf-format.