Høring — tilpasninger av årsregnskapsforskrifter til IFRS

Høringsfrist 6. desember 2006

Resultat: Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Forskrift 30. mars 2007 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak om morselskap for slike.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 06.12.06.
  • Høringsinstansenes merknader vil blir fortløpende publisert i pdf-format.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3401 FM GK

13.10.06

Høring – tilpasninger av årsregnskapsforskrifter til IFRS

Departementet har i brev fra Kredittilsynet 3. oktober 2006 mottatt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt forslag til endringer i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

Høringsnotatet inneholder forslag til tilpasning i nevnte forskrifter til IFRS. Endringene foreslås gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Kredittilsynet opplyser at det ved utarbeidelsen av høringsnotatet er tatt hensyn til høringsnotat av 19. september 2006 fra Norsk RegnskapsStiftelse om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslagene innen 6. desember 2006. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet.

AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen