Høring - utkast til endring i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 5-6 om revisjonsberetningen

Høringsfrist: 16. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2011

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2333 FM AnL

17.02.2004

Høring - utkast til endring i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 5-6 om revisjonsberetningen

1.

Direktiv 2003/51/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2003 ved EØS-komiteens beslutning nr. 176/2003. Direktivet artikkel 1 nr. 18 fastsetter en ny artikkel 51a i fjerde selskapsrettsdirektiv (direktiv 78/660/EØF) med nye regler om utformingen og innholdet av revisjonsberetningen. Finansdepartementet ba i sitt brev 16. januar 2004 Kredittilsynet vurdere behovet for lovendringer som følge av nevnte EØS-regler samt utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til lovendringer. Kredittilsynet har i sitt brev 5. februar 2004 til Finansdepartementet oversendt høringsnotat med forslag om at revisorloven § 5-6 tredje ledd nr. 1 endres slik at kravene til revisjonsberetningen samsvarer med kravene i direktiv 2030/51/EF. Høringsnotatet følger vedlagt.

2.

Det bes om høringsinstansenes merknader til ovennevnte forslag innen 16. april 2004. Det bes om at merknader som overstiger én side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Det vises til Finansdepartementets brev av 16. januar 2004 vedrørende gjennomføring av direktiv 2003/51/EF i norsk rett.

Artikkel 1 nr 18 i direktivet fastsetter en ny artikkel 51a i direktiv 78/660/EØF (fjerde selskapsrettsdirektiv) med nye regler om utformingen av og innholdet i revisors beretning.

Kredittilsynet slutter seg til Finansdepartementets vurdering av at nevnte artikkel medfører behov for endringer i revisorloven. Øvrige bestemmelser i direktivet nødvendiggjør etter Kredittilsynets vurdering ikke behov for endringer i revisorlovgivningen.

Vedlagt følger utkast til høringsnotat med forslag til lovendring. Når det gjelder ordlyden i endringsforslaget, har Kredittilsynet lagt til grunn tilsvarende ordlyd som i regnskapslovutvalgets forslag i NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven, jf utvalgets forslag til endring av regnskapsloven § 4-6. Det vises imidlertid til at Kredittilsynet i sin høringsuttalelse knyttet til nevnte NOU, har foreslått en annen ordlyd enn det utvalget har fremmet forslag om i denne forbindelse. Finner departementet at ordlyden i forhold til regnskapslovutvalgets forslag skal endres, bør dette reflekteres også i innholdet i revisors beretning.

Med hilsen

Kredittilsynet

Bjørn Skogstad Aamo
kredittilsynsdirektør

Anne Merethe Bellamy
avdelingsdirektør

HØRINGSNOTAT

FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15 JANUAR 1999 NR 2 OM REVISJON OG REVISORER (REVISORLOVEN)

1. Bakgrunn for lovforslaget

Bakgrunnen for forslaget til endring av revisorloven er gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2003/51/EF om endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF vedrørende årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Direktivet ble fastsatt 18. juni 2003 og trådte i kraft 17. juli 2003. EU-/EØS-landene har frist til 1. januar 2005 med å iverksette nasjonale bestemmelser som er nødvendig for å etterkomme direktivet.

Direktiv 2003/51/EF skal legge til rette for at EU-/EØS-landene kan harmonisere sin regnskapslovgivning med de internasjonale regnskapsstandardene IAS/IFRS 1IAS – International Accounting Standards; IFRS – International Financial Reporting Standards. IAS og IFRS fastsettes av the International Accounting Standards Board (IASB).. Bakgrunnen er særlig en tilpasning til kravet etter Europaparlaments- og Rådsforordning nr 1602/2002 om at børsnoterte foretak skal anvende IAS/IFRS i konsernregnskapet fra 1. januar 2005. Direktivet fastsetter nødvendige unntak og tilpasninger til de nevnte regnskapsdirektiver slik at EU-/EØS-landene kan tillate eller kreve regnskapsføring i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene.

Direktivet inneholder videre krav til innholdet i revisors beretning. Det kreves blant annet at revisor skal uttale seg om hvorvidt revisjonsklientens årsregnskap gir et ”rettvisende bilde” (”true and fair view”) i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering. Kravet henger sammen med det overordnede kravet i EFs fjerde selskapsdirektiv 78/660/EØF (regnskapsdirektivet) om at den regnskapspliktiges årsregnskap skal gi et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

2. Gjeldende rett og behovet for lovendring

Gjeldende regnskapslov § 4-6 krever at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk. Finansdepartementet ga i forbindelse med implementeringen av nevnte fjerde selskapsdirektiv uttrykk for at bestemmelsen om god regnskapsskikk i tilstrekkelig grad implementerer fjerde direktivs krav om at årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde 2Ot prp nr 42 (1997-98) pkt 6.8.5.. EFTAs overvåkingsorgan ESA har overfor Finansdepartementet gitt uttrykk for overvåkingsorganet ikke er overbevist om at fjerde direktivs krav om rettvisende bilde er tilstrekkelig implementert i norsk rett.

Regnskapslovutvalget foreslår derfor i sin utredning NOU 2003:23 å fastsette krav til at årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges finansielle stilling og resultat under hensyn til god regnskapsskikk, jf utvalgets forslag til ny § 4-6 i regnskapsloven.

Revisorloven innholder i § 5-6 krav til hva revisor skal uttale seg om i revisjonsberetningen. Det fastsettes i § 5-6 tredje ledd nr 1 at revisor skal uttale seg om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, herunder regnskapsloven § 4-6 om god regnskapsskikk. Direktivet krever imidlertid som nevnt at revisor i revisjonsberetningen spesifikt skal uttale seg om hvorvidt årsregnskapet gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering.

Kredittilsynet vurderer det derfor som nødvendig at et slikt krav tas inn i revisorloven

§ 5-6.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for offentlige myndigheter eller for bransjen.

4. Kredittilsynet forslag til endring av revisorloven

Kredittilsynet foreslår å endre revisorloven § 5-6 tredje ledd nr. 1.

Bestemmelsen skal lyde:

”I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold:

1. om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, herunder om årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges finansielle stilling og resultat under hensyn til god regnskapsskikk,…(…).

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM