Høring - utkast til forskrift til lov om obligatorisk tjenestepensjon - fiskerisektoren

Høringsfrist: 15. desember 2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. desember 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende i pdf-format
Resultat: Forskrift av 20.12.2006 om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lenke til Lovdata)

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3887 FM CW

24.11.2006

Høring – utkast til forskrift til lov om obligatorisk tjenestepensjon - fiskerisektoren

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar i år. Loven pålegger nærmere bestemte foretak å ha en tjenestepensjonsordning for de ansatte.

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene innen fiskerisektoren har kontaktet Finansdepartementet og tatt opp spørsmålet om hvordan godtgjørelse til fiskere i form av lott og hyre skal behandles i forhold til plikt til å ha tjenestepensjon.

Departementet sender med dette på høring et forslag til forskrift som presiserer at i den grad godtgjørelse ligningsmessig behandles som lønn, skal godtgjørelsen også behandles som lønn i forhold til regelverket for obligatorisk tjenestepensjon.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift.

Vi ber om høringsmerknader innen fredag 15. desember d.å.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

Vedlegg

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) trådte i kraft 1. januar i år. I henhold til OTP-loven har ”arbeidstakere” krav på tjenestepensjon, mens ”selvstendig næringsdrivende” frivillig kan opprette en tjenestepensjonsordning etter innskuddspensjonsloven. Arbeidstakerbegrepet er ikke definert i lov om obligatorisk tjenestepensjon eller pensjonslovene for øvrig.

Fiskere blir, etter det Finansdepartementet er kjent med, i hovedsak godtgjort enten i form av såkalt lott (dvs. en forhåndsavtalt prosentdel av fangstverdien der fellesutgifter er trukket fra) eller i form av hyre (fast lønn). Noen fiskere mottar både lott og hyre.

Departementet har mottatt henvendelse fra Norges Fiskarlag 10. oktober 2005 og fra Fiskebåtredernes forbund 11. oktober 2005 angående lov om obligatorisk tjenestepensjon og fiskere. Departementet ba 3. februar i år Kredittilsynet vurdere spørsmålene som reises i de to nevnte brevene. I brev 15. mars 2006 til Finansdepartementet (kopi vedlagt) skrev Kredittilsynet blant annet følgende: ”Ut fra den kunnskap Kredittilsynet sitter med om tilknytningsforholdet mellom fiskere og rederiene, vil ikke tilsynet kunne ta endelig og prinsipielt standpunkt til om fiskere er å anse som arbeidstakere iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon § 3 første ledd. Ut fra en foreløpig vurdering vil imidlertid tilsynet anta at fiskere som mottar lott vil måtte anses som selvstendig næringsdrivende. For øvrig må det foretas en konkret vurdering og det kan tenkes at enkelte grupper av fiskere faller utenfor arbeidstakerbegrepet mens andre grupper vil måtte anses som arbeidstakere.”

Kredittilsynet konkluderte med følgende: ”Etter Kredittilsynets vurdering er det ikke mulig å innta et generelt standpunkt mht. om fiskere skal anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. En slik avgjørelse avhenger av flere faktorer, og det synes nødvendig å foreta en konkret vurdering når det gjelder hver enkelt gruppe av fiskere.”

Etter Finansdepartementets vurdering vil det være mer hensiktsmessig med en generell grensedragning. Det er for å oppnå dette tatt utgangspunkt i den skatterettslige behandlingen av de forskjellige former for godtgjørelse til fiskere. Gjeldende rett er beskrevet slik i et høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet 31. januar 2003:

”I forhold til skattelova har all inntekt av fiske, med visse unntak, blitt rekna som næringsinntekt. Etter langvarig likningspraksis gjeld dette også inntekt som mannskap har fått i form av lott av fangsten, sjølv om dei ikkje eig nokon del av fartøyet eller reiskapen. Desse fiskarane blir såleis rekna som næringsdrivande sjølv om dei ikkje fyller dei alminnelege kriteria for næringsverksemd etter skattelova. Ordinær hyreinntekt for arbeid om bord på fiskefartøy blir derimot rekna som lønnsinntekt og følgjer dei alminnelege reglane for skattlegging av slike inntekter etter skattelova.”

Dette innebærer at i forhold til skatte- og trygderegelverket blir fiskere som mottar lott å anse som selvstendig næringsdrivende, mens fiskere som bare tar i mot hyre, blir regnet som vanlig lønnstaker.

Finansdepartementet foreslår at samme grense brukes i forhold til OTP-regelverket. Det avgjørende for om en fisker skal anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i forhold til reglene om obligatorisk tjenestepensjon vil dermed være den skattemessige behandlingen av fiskerens godtgjørelse.

Det innebærer at man i forhold til OTP-regelverket skal anse en fisker som mottar lott som selvstendig næringsdrivende og en fisker som mottar hyre som arbeidstaker. En arbeidsgiver som lønner sine arbeidstakere i form av hyre har en forpliktelse til å knytte pensjon til dette. Lønnes arbeidstakerne i form av lott oppstår ingen slik forpliktelse.

Fiskere som mottar både lott og hyre vil ha krav på pensjon fra sin arbeidsgiver for den delen av godtgjørelsen som utbetales som hyre. Fiskeren vil, i den grad han mottar lott, kunne opprette en frivillig innskuddspensjonsordning etter reglene for selvstendig næringsdrivende.

Finansdepartementet foreslår at det presiseres i forskrift at foretak som godtgjør i form av hyre har plikt til å opprette tjenestepensjonsordning. Det vises til vedlagte forskriftsutkast.


Forskrift om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2006 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 1 fjerde ledd.

§ 1
Hyre og annen godtgjørelse utbetalt fra foretak i fiskerisektoren skal, i den grad godtgjørelsen ligningsmessig behandles som lønn, også behandles som lønn i forhold til regelverket om obligatorisk tjenestepensjon.

§ 2
Forskriften trer i kraft straks.

Fiskebåtredernes forbund
Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Rederiforbundet
Skattedirektoratet

Til toppen