Høring - utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i svalbardmiljøloven §§ 82 a og 51.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2021

Vår ref.: 20/2910

Innledning

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 regulerer områdevern, naturinngrep og ferdsel, vern av kulturminner, arealplanlegging i bosettingene, lokal forurensning og avfall, samt jakt og fiske på Svalbard.

Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet urørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Innenfor denne rammen gir loven rom for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift.

Erfaringene med svalbardmiljøloven viser at den i hovedsak ivaretar behovet for en helhetlig og langsiktig forvaltning av øygruppen på en god måte. Hovedprinsippene i loven ligger derfor fast. Man har likevel funnet behov for å gjøre noen endringer og justeringer i loven og deler av forskriftsverket. Klima- og miljødepartementet legger derfor i vedlagte høringsnotat fram forslag om endringer i svalbardmiljøloven.

Dette høringsnotatet omhandler forslag om forbud mot bruk av tungolje i territorialfarvannet ved Svalbard, samt forslag om å gi Klima -og miljødepartementet en hjemmel til å opprette en forskrift om gebyr for behandling av private planforslag.

Det pågår samtidig et arbeid med andre endringer i miljøregelverket på Svalbard for å begrense miljøpåvirkningen fra ferdsel. Målet er at disse endringene skal sendes på høring våren 2021.

Nærmere om lovendringsforslagene

Utslipp av olje fra skip ved ulykker regnes som en av de største truslene mot økosystemene i Arktis fra lokal aktivitet. Utslipp av tungolje i Arktis er spesielt problematisk på grunn av de sårbare økosystemene og hvordan tungolje opptrer ved lave temperaturer og is. I tillegg gjør store avstander, krevende vær-, is- og temperaturforhold, og begrenset tilgang på oljevernressurser at beredskap og opprensing er spesielt vanskelig på Svalbard. Svalbard har også unike miljøverdier som er sårbare for akutte oljeutslipp, og høye miljømål som tilsier at risikoaksepten for skade skal være lav. Selv om det i dag gjelder tungoljeforbud i verneområdene, er det ikke tilstrekkelig. Verneområder vil også bli berørt av oljen etter et større utslipp, med alvorlige miljøkonsekvenser for verneverdiene i verneområdene. I tillegg er også sjøterritoriet på Svalbard utenfor verneområdene et særlig sårbart arktisk miljø, og med de høye miljømålene som gjelder på Svalbard. Mindre sjøis grunnet økende temperaturer kan åpne opp for nye seilingsruter, og bidra til økt skipstrafikk ved Svalbard, som igjen øker risikoen for skipsuhell med akutte utslipp.

Klima- og miljødepartementet legger derfor i vedlagte høringsnotat fram forslag om endringer i svalbardmiljøloven § 82 a om å lovfeste et krav til drivstoff for motorferdsel i sjø i hele territorialfarvannet på Svalbard. Bestemmelsen er utformet som et forbud mot å bruke eller ha om bord annet petroleumsbasert drivstoff enn naturgass og marin gassolje. En nærmere definisjon av naturgass og marin gassolje foreslås tatt inn i forskrift om motorferdsel på Svalbard.

Videre foreslår Klima- og Miljødepartementet å endre svalbardmiljøloven § 51 slik at departementet kan gi forskrift om gebyr for behandling av private planforslag. Bakgrunnen er behovet Longyearbyen lokalstyre har når det gjelder å ta gebyr for behandling av private planforslag.

Klima- og miljødepartementet tar sikte på å legge fram et forslag til endringslov for Stortinget våren 2021 slik at endringene kan i kraft i 1. januar 2022.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av lovendringsforslaget er omtalt i høringsnotatet kap. 4.3.3.

Høringsfrist

Klima- og miljødepartementet ber om at høringsinstansene forelegger saken for underordnede instanser som ikke står på høringslisten, så langt det er hensiktsmessig for å opplyse saken. Høringsfristen er 2 måneder for sikre at endringene kan tre i kraft 1. januar 2022. Fordi dette er en avgrenset problemstilling mener departementet at dette er tilstrekkelig. 

Høringsfristen er 6. februar 2021

Med hilsen

Aud Ingvild Slettemoen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lill Veronika Benjaminsen

rådgiver

Last ned høringsnotat (pdf)

Innspill til endring av miljøregelverk på Svalbard – Fase 1 (Sjøfartsdirektoratet - Rapportnr.: 2020-0916, Rev. 2) (pdf)

 

Departementene
A/S Norske Shell
AECO - Association for Arctic Cruise Operators
Airlift AS
Assuranceforeningen Gard
Assuranceforeningen Skuld
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Artsdatabanken
Asplan Viak AS
Avinor AS
Basecamp Spitsbergen AS
Bergenhus Shipping Service
Bjerknessenteret for klimaforskning
Bergshav Management
Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers
CICERO Senter for klimaforskning
Den Norske Turistforening
Det Norske Meteorologiske institutt
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Enova SF
Esso Norge AS
European Cruise Service
Fellesforbundet
Finans Norge
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Fortidsminneforeningen
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftsrådenes landsforbund
Greenpeace
Grieg Logistics
Henningsen transport & guiding
Havforskningsinstituttet
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigruten AS
Innovasjon Norge
Kartverket
Klagenemnda for miljøinformasjon
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kystrederiene
Kystvakten
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening
Longyearbyen Lokalstyre
Luftfartstilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nord universitet
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges kystfiskarlag
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk friluftsliv
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk kulturarv
Norsk kulturminnefond
Norsk maritimt museum
Norsk olje og gass
Norsk polarinstitutt
Norsk transportarbeiderforbund
Norske havner
Norske sjømatbedrifters landsforening
NTNU Vitenskapsmuseet
Ny-Ålesund Science Managers Committee
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets NOx-fond
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Pole Position Logistics
Polish Polar Station, Hornsund
Riksantikvaren
Spitsbergen Travel AS
Svalbard adventures
Svalbard Explorer
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Statoil ASA
Stavanger maritime museum
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Store Norskes pensjonistforening
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Svalbard Wildlife Expeditions AS
Sysselmannen på Svalbard
Telenor Svalbard AS
Transportøkonomisk institutt
Trust Arktikugol
Universitetssenteret på Svalbard AS (Unis)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Visit Svalbard AS
WWF-Norge