Høring Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

Kunnskapsdepartementet sender strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 på offentlig høring med 8 ukers høringsfrist.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2021

Vår ref.: 21/1836

Høring - Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021 skal revideres, og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) fikk i tildelingsbrevet for 2020 i oppdrag å lage et strategiutkast i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Etter innspillsrunder og forankringsprosess leverte Unit og en sektorarbeidsgruppe et strategiutkast til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021.

Departementet har bearbeidet strategiutkastet og sender det nå på høring. Det tas sikte på å fastsette strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren for perioden 2021–2025, høsten 2021.

Hensikten med strategien er å gi retning og ambisjonsnivå for universitets- og høyskolesektorens arbeid med digitalisering for å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Det er utviklet langsiktige visjoner med utgangspunkt i ulike roller: studenten, underviseren, forskeren, ledelsen (ved institusjonen), arbeidsliv og samfunn.

Strategien fremhever seks strategiske innsatsområder som er viktige for digitaliseringsarbeidet nå. Områdene dekker store deler av virksomheten til universiteter og høyskoler ved å vektlegge digitalisering for fleksibel utdanning, digital pedagogisk innovasjon, digital kompetanse i alle fag, åpen forskning, utnytte data om kunnskapssektoren samt ledelse og kultur for digital omstilling. De seks innsatsområdene ble valgt etter innspillsrunder med universiteter og høyskoler arrangert av Unit, tilbakemeldinger i møter med Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, samt innspill i andre fora som studentseminar, arbeidsgiverseminar og sektorens fagutvalg. Innspillene er lagt ut på Units nettsider.[1]

Under hvert av de seks innsatsområdene presenteres tiltaksområder som er viktige for å realisere de overordnede strategiske innsatsområdene. De fleste av de i alt 34 tiltaksområdene gjelder innsats og handling i regi av universitetene og høyskolene selv. Strategien inneholder ikke en nærmere konkretisering av tiltak, da dette forutsettes fulgt opp i handlingsplaner og virksomhetsstrategier.

Høringsfristen er 22. august 2021. Fristen er kortere enn normalt, men Unit har allerede gjennomført to runder med foreleggelse av utkast og innspill fra universitets- og høyskolesektoren høsten 2020 og behandling i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, så institusjonene er godt kjent med innholdet. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser så langt mulig følger disposisjonen til strategiutkastet. Uttalelsene leveres elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2840764Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)
avdelingsdirektør                                                             Jan Fredrik Schøyen
                                                                                            avdelingsdirektør

[1] Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren.

 • 22. juli-senteret
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Audiografforbundet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Delta
 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forskningsinstituttenes Fellesforum
 • Forsvarets høgskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Høyskolen Kristiania
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • International Stunt Academy as
 • Jon A Moe
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Komitè for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Meteorologisk institutt
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Døveforbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk presseforbund
 • Norsk senter for informasjonsteknologi
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • NSD
 • NSKI Høyskole
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pilot Flight Academy AS
 • Politihøgskolen
 • Regelrådet for næringslivet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Samskipnadsrådet
 • Sex og politikk post@sexogpolitikk.no
 • Sex og samfunn
 • Simula Research Laboratory AS
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Spillavhengighet Norge
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statped
 • Statsbygg
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Stjørdal fagskole
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Synshemmede Akademikeres Forening
 • Sørlandets fagskole
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Teknologibedriftenes Landsforening
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Unge funksjonshemmede
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universell
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Ålesund kunstfagskole