Høring Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at kreftsykepleierutdanningen utvides fra 60 til 90 studiepoeng for å sikre tjenestenes kompetansebehov. Nå sendes forslaget på en avgrenset høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2021

Vår ref.: 21/3568

Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning

Bakgrunn
Programgruppen for kreftsykepleierutdanning har utviklet en retningslinje i tråd med føringene om at utdanningen skulle utvikles som en masterutdanning på 120 studiepoeng med en mulighet for å avslutte utdanningen etter 60 studiepoeng og da ha gjennomført en videreutdanning. Forskriften ble sendt på høring i slutten av november 2020 og høringsfristen var 28. februar 2021. Det var i alt 59 instanser som leverte høringssvar. Disse instansene representerer hovedsakelig universitets- og høyskolesektoren (UH), tjenestesektoren og interesseorganisasjoner, foruten statlige organer.

Det ble ikke stilt høringsspørsmål om rammene for utdanningen. Likevel ga en rekke av høringsinstansene tilbakemelding om at det vil være lite sannsynlig at utdanningen vil tilfredsstille tjenestenes kompetansebehov hvis det legges inn en avstigningsmulighet etter 60 studiepoeng.

Høringsinstansene understreker at siden utdanningen ble etablert som en ettårig videreutdanning, har kreftsykepleierne fått utvidede oppgaver og det ble foreslått en rekke områder som burde styrkes i utdanningen. Videre har behovet økt for at kandidatene skal kunne utøve yrket både i spesialist- og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kreftsykdom blir fortsatt behandlet ved hjelp av kirurgi, medikamenter og strålebehandling, men innenfor hvert av disse områdene har det skjedd en rivende utvikling. Det er også flere som overlever kreftsykdom og som trenger palliasjon, lindrende behandling og omsorg. Dette var også tema i Meld. St. 24 (2019 – 2020) Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. Disse faktorene medfører behov for økt sluttkompetanse.

Høringsinstansene har videre pekt på at kreftsykepleierutdanningen skiller seg ut sammenliknet med de øvrige videreutdanningene for anestesi-, barn-, helse-, intensiv-, operasjonsykepleierutdanning, som alle er på 90 og 120 studiepoeng. Dette vanskeliggjør harmonisering av innholdet på tvers av videreutdanninger for sykepleiere både i nasjonale retningslinjer og i de lokale planene.

Vurdering
Programgruppen mener at det ikke er gjennomførbart å oppnå tilstrekkelig sluttkompetanse knyttet til palliasjon og fordypningskompetanse knyttet til den kommunale helse- og omsorgstjenesten innenfor rammen av 60 studiepoeng. I tillegg vil harmonisering og felles læringsutbyttebeskrivelser på tvers av spesialsykepleierutdanninger vanskelig la seg gjennomføre hvis rammen ikke utvides til 90 studiepoeng.

Kunnskapsdepartementet har derfor i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert saken og anbefaler at utdanningen utvides for å sikre kompetansebehovet. Å utvide til 90 studiepoeng vil være et grep for å styrke innholdet i utdanningen uten at det går på bekostning av gjennomførbarheten.

Når det gjelder de praktiske konsekvensene av en økning fra 60 til 90 studiepoeng er dette vanskelig å vurdere på grunn av begrenset tallmateriale og manglende sammenligningsgrunnlag. En endring av avstigningsmuligheten vil imidlertid ha konsekvenser for kandidatproduksjonen på kort sikt. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er likevel av den oppfatning at dette mindre, midlertidige etterslepet ikke vil påvirke helsetjenestene i vesentlig grad. Derimot vil en utvidelse av utdanningen føre til en viktig styrking av kreftsykepleieres kompetanse og dermed påvirke tjenestene i større grad – i positiv retning.

En utvidelse av utdanningen krever at forslaget sendes på en ny, men avgrenset høring.

Høringen vil ikke påvirke fristen for implementering av ny retningslinje, som er satt til 2023.

 

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å besvare følgende spørsmål:
Bør minimumsrammen for kreftsykepleierutdanning økes fra 60 til 90 studiepoeng?
Begrunn svaret.

Hvis dere mener minimumslengden bør være 60 studiepoeng, hvilke kompetanseområder/temaer bør i så fall utgå fra det første året og kun være obligatorisk for de som tar en full mastergrad?
Begrunn svaret.

Kunnskapsdepartementet understreker at innspill kan medføre endringer av forskriften. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2860988.

Høringsfristen er 30. september 2021. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen 

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                Mia Andresen
                                                                                               seniorrådgiver
 • Alle landets kommuner
 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Audiografforbundet
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Aust-Agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Autismeforeningen i Norge
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • Blå Kors Norge
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Delta
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • HivNorge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Innlandet fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetansesenter - Rus
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforeningen 1001 dager
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Leppe- ganespalte Foreningen
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Leverforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NAKMI
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • NOEREH
 • Nord universitet
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Norsk palliativforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Prematurforeningen
 • Pårørendealliansen
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Sex og politikk
 • Sex og politikk
 • SINTEF Helse
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Skeiv ungdom
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuspartner HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Taternes Landsforening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark ungdomsråd
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom og Fritid
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Verdighetsenteret
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Vestland ungdomsutvalg
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Østfold fylkeskommune