Høring Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av forsøksordning med stipend for fagarbeidere

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av forsøksordning med stipend for fagarbeidere. Departementet fremmer en egen, midlertidig forskrift fremfor å ta dette inn i den ordinære forskriften om utdanningsstøtte fordi dette kun regulerer en forsøksordning med stipend for en utvalgt gruppe fagarbeidere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2021

Vår ref.: 21/300

Høring - Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av forsøksordning med stipend for fagarbeidere

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en midlertidig forskrift om utdanningsstøtte. Departementet fremmer en egen, midlertidig forskrift fremfor å ta dette inn i den ordinære forskriften om utdanningsstøtte, fordi dette kun regulerer en forsøksordning med stipend for en utvalgt gruppe fagarbeidere.

Bakgrunn
Utprøving av et videreutdanningsstipend for fagarbeidere er et tiltak i Kompetansereformen som følger opp Granavolden-erklæringens mål om at regjeringen vil vurdere insentivordninger for livslang læring. Kompetanse Norge har ansvar for utprøvingen innenfor Kompetanseprogrammet. Fagarbeidere ble valgt ut som målgruppe fordi de går relativt tidlig ut av arbeidslivet og tradisjonelt tar lite videreutdanning. En stipendordning kan også bidra til å gjøre en yrkesfaglig karriere mer attraktiv. Stipendordninger har en høy kostnad for staten, og det er usikkert om en slik ordning har motiverende effekt eller i hovedsak støtter personer som allerede får videreutdanning dekket privat eller gjennom arbeidsgiver. Det er derfor besluttet å prøve ut stipendet gjennom et forsøk som gjør det mulig å måle effekter på deltakelse i videreutdanning (addisjonalitet), kostnadsoverveltning på staten og helst også effekter på produktivitet og sysselsetting.

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utlyse et forskningsoppdrag der et forskningsmiljø skisserer hvordan de vil gjennomføre forsøket. Forsøket er i grove trekk innrettet slik forskerne og prosjektet mener er hensiktsmessig, og forskriften er utformet på bakgrunn av forslag fra Kompetanse Norge, forskerne og Lånekassen.

Forsøket med stipend til fagarbeidere inngår i Kompetanseprogrammet. Kompetanse Norge er ansvarlig for Kompetanseprogrammet og forsøket, men det er Lånekassen som skal stå for tildeling av stipend til deltakerne. I tråd med forslag fra forskerne og Lånekassen vil deltakerne først få støtte som lån, som deretter omgjøres til stipend dersom de fullfører utdanningen.

Praktiske konsekvenser
Departementet legger til grunn at forsøket gjennomføres innenfor øvrige gjeldende regler og at ingen av deltakerne mister andre rettigheter de måtte ha til utdanningsstøtte som følge av deltakelsen i forsøket. Målgruppen for utprøvingen avgrenses til personer 30–57 år som har yrkesfaglig videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning, og det gjøres ingen avgrensning av bransjer eller individuell arbeidsmarkedsstatus. Stipendmottakerne kan ha ordinær studiestøtte fra Lånekassen i tillegg. Stipendet kan brukes til videregående opplæring (jfr. fagbrev 2), fagskoleutdanning eller høyere utdanning som er godkjent av Lånekassen.

Den midlertidige forskriften vil gjelde til 15. august 2023, i tråd med forsøkets varighet.

Høringsfristen settes til 15. februar 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2828280. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Vi ber om at eventuelle spørsmål knyttet til selve forsøket rettes til Kompetanse Norge.

 

Med hilsen


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)                
avdelingsdirektør                                                       Ingvild Birknes-Berg
                                                                                      seniorrådgiver

 • Agder fylkeskommune
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nordland fylkeskommune
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund