Høringer

Høring Forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til enkelte endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven. Vi foreslår å gi Utdanningsdirektoratet hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven § 9. Vi foreslår også å gi statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven § 11. Endringene skal sikre nødvendige tilsynshjemler ut fra dagens ansvarsfordeling. Kommunene skal fortsatt føre tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med regelverket, med unntak av reglene i barnehageloven kapittel V med forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2022

Vår ref.: 22/319

Høring av forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til enkelte endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven på offentlig høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om å gi Utdanningsdirektoratet hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven § 9. Videre foreslår departementet å gi statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven § 11.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2895934.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 4. mars 2022.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                                      Line Gabrielsen Brovold
                                                                                     seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Bufdir
Datatilsynet
Delta
Dronning Mauds Minne Høgskole for
Barnehagelærerutdanning DMMH
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
Foreldreutvalget for barnehager FUB
Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Humanetisk forbund
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
Kliniske ernæringsfysiologiske forening KEFF
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen Norge LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Universitetet i Rogaland Læringsmiljøsenteret
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt senter for flerkkulturell opplæring NAFO
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplμring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Naturfagsenteret
Næringslivets hovedorganisasjon NHO
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges Montessoriforbund
Norsk forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon NSO
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Nynorsksenteret
Private barnehagers landsforbund PBL
Private barnehager i Asker PIA
Private barnehager
REFORM- ressurssenter for menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samisk Høgskole
Senter for IKT i Utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten for fylkesnemndene
Sivilombudet
Skolelederforbundet
Skrivesenteret
Språkrådet
Statistisk sentralbyrå SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statped
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Sysselmesteren på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening TRM
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet UDI
Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund YS

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene 
Statsforvalterne