Høring Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Endringene gjelder videreføring av midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter ut året 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2020

Vår ref.: 20/4760

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Denne forskriften ble fastsatt 1. juli 2020 og supplerer forskrift om utdanningsstøtte.

 

Våren 2020 ble det besluttet å oppheve inntektsgrensene for avkortning av stipend i perioden 1. mars til og med 31. august 2020 for noen studentgrupper, se forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av covid-19.  For å sikre at studenter som bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren og beredskapsarbeid ikke blir økonomisk skadelidende av dette, foreslår Kunnskapsdepartementet å videreføre denne ordningen ut året. Departementet foreslår at videreføringen av ordningen skal gjelde for de samme studentgruppene som var omfattet av unntaket i vår og med de samme vilkårene. I  forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 foreslås derfor følgende endring:

 

 • Midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter videreføres ut året 2020.

 

For å sikre at studenter som kan bidra i sentrale samfunnsfunksjoner stiller opp må regelverksendringen innføres raskt. Derfor sendes forslaget på en alminnelig høring med en kort høringsfrist på ca. 2 uker.

 

Høringsfristen settes til 15. oktober 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2765937. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen

 

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ulrik Røhn Amundsen Hem

førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund