Høring Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv i forbindelse med utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 på høring. Departementet foreslå at den midlertidige forskriften forlenges til 1. juli 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2020

Vår ref.: 20/4856

Høringsbrev – Forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 frem til 1. juli 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 på høring.

Departementet foreslår at den midlertidige forskriften forlenges til 1. juli 2021, se vedlagte høringsnotat.

Det gjennomføres en offentlig høring av forskriften med kort frist. Høringen er åpne for alle som ønsker å uttale seg til forskriften. Høringsfristen er 20. november 2020. Den korte fristen er begrunnet ut fra forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a). Den midlertidige forskriften oppheves 1. januar 2021, og det er ikke mulig å endre forskriften med en alminnelig høringsfrist.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2784912

 Med hilsen 

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Knut Astad 
                                                                                      seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • NSKI Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Steinerhøyskolen
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VID vitenskapelige høgskole