Høring - forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. Dette får samtidig betydning for tidfestingen av merverdiavgift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.08.2020

Vår ref.: 19/2826

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. Dette får samtidig betydning for tidfestingen av merverdiavgift.

Tidfestingen av merverdiavgift bygger på fakturaprinsippet. Det betyr at merverdiavgiften tidfestes i den termin salgsdokumentasjonen utstedes. Det er uten betydning for tidfesting av merverdiavgift om kravet faktisk blir betalt. Hovedregelen etter gjeldende rett er at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Følgelig vil merverdiavgiften kunne utgjøre en del av den likviditetsbelastningen entreprenørene utsettes for når oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale kravet.

Endringsforslaget består i at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Forslaget gir rom for at partene kan innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt – og dermed heller ikke merverdiavgiftsmessig likviditetsbelastning – ved omtvistede krav underveis i prosjektet, dvs. frem til fullføring.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

Høringsfristen er 3. august 2020.

Høringssvar gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringssvar. Høringsuttalelser er som et klart utgangspunkt offentlige etter offentleglova, og blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

 

Med hilsen
Frédéric Wilt
avdelingsdirektør

                                                                      Lars Rønningen Sandbu
                                                                      seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Regjeringsadvokaten
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Maskinentreprenørenes Forbund
Norsk Eiendom
Norske Maritime Leverandører
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Byggenæringens landsforening
Rådgivende ingeniørers forening