Høring om ny fagskolelov

Kunnskapsdepartementet sender nå ut utkast til ny lov om fagskole på høring. Lovforslaget er en oppfølging av Meld. St. 9 (2016-2017) - Fagfolk for fremtiden - og de tiltakene som følger av meldingen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2017