Høring om ny fagskolelov

Kunnskapsdepartementet sender nå ut utkast til ny lov om fagskole på høring. Lovforslaget er en oppfølging av Meld. St. 9 (2016-2017) - Fagfolk for fremtiden - og de tiltakene som følger av meldingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2017

Vår ref.: 17/3201

Høring om ny fagskolelov

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven på høring. Forslaget er en oppfølging av Meld.St.9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, og inneholder forslag til ny lov om fagskoleutdanning. Ny lov skal erstatte gjeldende fagskolelov av 20. juni 2003 nr. 56. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag til endring i lov om studentsamskipnader av 14. desember 2007 nr. 116.  

Vedlagt følger høringsnotatet, utkast til ny lov og lovspeil.  

De viktigste forslagene i høringsnotatet:
Kunnskapsdepartementet foreslår at det fastsettes en ny lov om fagskoler. Begrunnelse for dette er at oppfølgingen av Fagskolemeldingen innebærer mange nye lovendringer. I tillegg ser departementet et behov for å foreslå endringer i struktur og i språkdrakt i loven. 

De viktigste innholdsmessige forslagene er:

  • Utvidelse av styret til minst sju medlemmer
  • Stemmerett for studenter og ansatte i fagskolens styre
  • To styrerepresentanter skal være tilknyttet relevant arbeidsliv, fortrinnsvis med regionalt tilknytning
  • Samordning og synliggjøring av opptaket
  • Fagskolepoeng blir studiepoeng
  • Mulighet for å unntaksvis kunne tilby treårig fagskoleutdanning
  • Endring i begreper
  • Stortinget har bedt departementet om å vurdere å lovfeste en plikt for fagskoler til å være tilknyttet en studentsamskipnad. Et eventuelt forslag om slik plikt vil måtte utredes grundigere, men vi ber om høringsinstansenes foreløpige syn på om dette bør lovfestes.

Nærmere om utformingen av ny lov
Departementet foreslår at ny lov deles inn i kapitler. De fleste bestemmelsene i gjeldende lov videreføres i ny lov, slik at det rettslige innhold i hovedsak vil være tilsvarende gjeldende fagskolelov. Vi gjør oppmerksom på at de siste endringene Stortinget vedtok i mars 2017 først skal tre i kraft 1. januar 2018, jf. Prop.44 L (2016-2017) og Innst. 225 S (2016-2017). 

Kunnskapsdepartementet har hatt et nært samarbeid med Språkrådet som en del av Klarspråk-prosjektet. I dette arbeidet har departementet forelagt utkast til lovteksten for Språkrådet og sammen kommet frem til en lovtekst som vi mener er mer presis og enklere å forstå. Klarspråk-prosjektet har ført til at mange bestemmelser har fått en ny og enklere språkdrakt, men uten at gjeldende rett og innholdet i bestemmelsene er endret.  

Leseveiledning
I lovutkastet markeres det i tittelen til den enkelte bestemmelse hvilken gjeldende bestemmelse som erstattes, eller om bestemmelsen er ny. Lovspeilet angir videre hvilken bestemmelse som erstatter gammel bestemmelse, også de som følger av Prop.44 L (2016-2017) som ikke er trådt i kraft. Det er også markert hvilket tiltak i fagskolemeldingen som følges opp i den enkelte endringen.  

Høringssvar
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no Vi ber on at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2557910 Høringsfristen er 30.september 2017 

Med hilsen

Anne Grøholt  (e.f.)
avdelingsdirektør
 

Karin Helle
seniorrådgiver

 Vedlegg 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer          

 

 

 

 

 


 

 

 

Liste over høringsinstanser:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Norge
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bårdar Akademiet AS
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Einar Granum Kunstfagskole
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offiserskole
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter
Haugesund Skolesenter AS
Hordaland helsefagskole
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Lofoten reiselivfagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
Menighetsbibelskolen
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Interiørskole AS
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Ålesund kunstfagskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teolog
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forenin
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Akademikerne
Kompetanse Norge
Norges forskningsråd
Norges grønne fagskole - Vea
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Lærernes Yrkesforbund
Association of Norwegian Students Abroad
Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Forsvarets høgskole
Forsvarets etterretningshøgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Reglerådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Akademiet for yngre forskere
Delta
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Den norske Forleggerforening
Steinerskoleforbundet
Universitetssenteret på Svalbard
CERES
UNINETT AS
Samskipnadsrådet
Forum for fagskoler - Abelia
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet næring og samfunn
Norgesuniversitetet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Norges tekniske vitenskapsakademi
KS
Oslo kommune – Utdanningsetaten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Folkehelseinstituttet
Sintef Teknologiledelse /STEP
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges Døveforbund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Elevorganisasjonen
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt Fagråd for Utøvede musikkutdaning og Musikkvitenskap
Friluftsrådenes Landsforbund
Private Barnehagers Landsforbund
Folkehøgskolerådet
Kristne Friskolers Forbund
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Kulturskoleråd
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sjøfartsdirektoratet
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanning.no