Forsida

Høyring - NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll

Høyring om Metodekontrollutvalets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.05.2010

Vår ref.: ref

Høyring – NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll


Justisdepartementet sender med dette på høyring Metodekontrollutvalets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker. Vi viser til utgreiinga side 21-30 for eit samandrag av mandatet og vurderingane til utvalet.

Ei liste over adressatane er lagt ved høyringsbrevet. Vi ber om at adressatane sjølve gjer høyringsbrevet kjent for eventuelle underordna etatar og organ.

Departementet ber om svar innan 1. mai 2010. Sidan høyringsfristen er utvida, vil det ikkje bli gitt fristutsetjing.

Høyringsfråsegnene skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at fråsegnene i tillegg blir sende per e-post til: knut.hustad@jd.dep.no.


Med helsing

 

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Karl Otto Thorheim
lovrådgjevar

Adresseliste

 
Departementa

Høgsterett
Lagmannsrettane
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Kristiansand tingrett
Tønsberg tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembeta
Politidirektoratet
Politiets tryggingsteneste (PST)
Generaladvokaten
Spesialeininga for politisaker
Regjeringsadvokaten

Datatilsynet
Post- og teletilsynet
Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet)
Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll

Sivilombodsmannen

Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromsø
Norsk Senter for Menneskerettigheter

Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
NGO-forum for menneskerettighetene
NetCom GSM AS
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk forening for kriminalreform, KROM
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
TDC Norge AS
Tele2 Norge AS
Telenor AS
Teleplan AS
Teletopia AS