Prop. 147 L (2012–2013)

Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)

Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)

Lovforslag om behandling og beskyttelse av informasjon i straffesaker, nærmere bestemt forslag om utvidet adgang til å nekte innsyn i straffesaksdokumenter for å styrke vernet om kilder og informanter.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget