Høyring av forslag om innskrenkingar i odelskretsen og endringar i reglane om odelsfrigjering

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høyringsnotat med forslag om endringar i lov 28.6.1974 nr 58 om odels- og åsetesretten (odelslova). Forslaga er ei oppfølging av Meld. St. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken (landbruksmeldinga).

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 06.03.2013