Høyring av forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system

Finansdepartementet sender på høyring forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2018

Vår ref.: 18/1077

Finansdepartementet sender på høyring forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system.

Vi ber om at adressatane sender høyringsbrevet med vedlegg til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførte på adressatlista.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 3. august 2018. Høyringssvar sendast inn digitalt under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt blir publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med helsing

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Håvard Lyngmo
                                                                     lovrådgjevar

Kopi: SMK

Vedlegg

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Dataforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tekna
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og
høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet